16.06.2013

İsa Mesih, Tanrı Olduğunu Söyledi mi?

İsa Mesih insanlara kendisi hakkında ne söylemiştir?

"Tanrı kimdir?" ve "Tanrı kendisini nasıl göstermiştir?" konulu bir panelde farklı inançlara mensup dini uzmanlara bu soru sorulduğunda her uzmandan farklı cevaplar gelecektir. Bazılarının cevabı diğerleriyle çelişecektir. Gerçeğin göreceli (relative) olmadığı varsayımından yola çıkarsak cevapların hepsinin doğru olamayacağını görürüz. Örneğin, eğer bir kişi "Tanrı kişiseldir" derken diğeri "Tanrı kişisel değildir" diyorsa, o zaman mutlaka bir kişi yanılıyordur. Tanrı'yı kim doğru bir şekilde açıklayabilir? Tanrı'yı tüm gerçekliği ile açıklayacak bir kişi varsa, o da Tanrı'nın Kendisi'dir.

Öyleyse panel katılımcılarından birisi kalkıp kendisinin Tanrı olduğunu ilan ederse ve "YOL, GERÇEK ve YAŞAM BENİM!" derse ne olurdu? Bu durumun değerlendirmesi zor değildir. Bu kişi, ya yücelik hayaline kapılmış bir deli, ya hayatının yalanını atan bir yalancı, ya da Tanrı'nın Kendisi'dir. Mesih İsa'nın Kendisi için ileri sürdüğü iddia da bunun aynısıdır. 

Mesih İsa'nm sadece iyi ahlâklı veya iyi bir öğretmen olduğunu söylemek söz konusu bile olamaz. İyi ahlâklı bir kişi isteyerek veya istemeyerek yalan söylemez, özellikle de Tanrı olduğunu ileri sürmez. İyi ahlâklı bir kişi kendisini iman ve tapınma aracı yapmaz ve binlerce kişinin kendi adı uğruna, inançları için ölmelerine izin vermez. Bu doğrularla yola çıkarak, Tanrı'yla ilgili gerçeği görebileceğimiz bazı yollara bakalım.

İsa'yı gören Tanrıyı da Görür

Başlangıçta bu düşünce insanın aklına uygun düşmese de, bu gerçek olmadığı anlamına gelmez. Evren, insan aklına ters düşen fakat gerçek olduğu bilinen şeylerle doludur (Yer çekimi, ışığın doğası...vb.). Kutsal Kitap, Tanrı'nın insan aklıyla kavranılamayacağını öğretir (Eyüp 11:7; 42:2-6; Mezmur 145:3; Yeşaya40:13; 55:8,9; Romalılar 11:33). Bu nedenle, tam olarak anlasak da anlamasak da Tanrı'nın Sözüne kulak vermeli,Tanrı'nın kendisini açıklamasına izin vermeliyiz. Tanrı'nın kendisini İsa Mesih'te göstermesi esiniyle ilgili Kutsal Yazı şöyle diyor:

"Tanrı, eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir.Oğul,Tanrı'nm yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının Öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde uluTanrı'nın sağında oturdu" (İbraniler 1:1-3).

İsa Mesih Tanrı'nın "yaşayan" Sözüdür. Mesih bize Baba'yı gösterir. İzleyicilerinden biri; "Bize Baba'yı göster" (Yuhanna 14:8) dediğinde İsa şöyle karşılık verdi: "Bunca zamandır sizinle birlikteyim, beni daha tanımadınız mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür" (ayet 9). Elçi Pavlus İsa'yı, "Görünmez Tanrı'nın görüntüsü" (Koloseliler 1:15) olarak nitelendirmiştir. O halde,  İsa'ya bakmak ve O'nu dinlemek, Tanrı'ya bakmak veTanrı'yı dinlemekle aynıdır.

İsa Tanrının Özelliklerine Sahiptir

Eğer İsa Mesih gerçekten de Tanrı'ysa, o zaman Tanrı'nın 
özelliklerine tamamen sahip olmalıdır.

Tanrı Her Yerdedir

Tanrı her şeydedir... Tanrı evrenin her noktasındadır. Tanrı'nın 
aynı anda her yerde olduğunu söylemekle, Hindu inancının belirttiği 
gibi, tüm yaratılışın Tanrı'yı oluşturduğunu söylemiyoruz. Örneğin, 
Tanrı ağaçları yarattığı halde ağaçlar Tanrı'nın bir parçası değildir. 
Tanrı'nın kişisel olarak her yerde bulunmasıyla (Mezmur 139:7; 
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:3) halkına yardım edebilir, onları 
koruyabilir, sevebilir, savunabilir, isteklerini ve gereksinimlerini 
karşılayabilir. 

Aynı şekilde, Yeni Antlaşma'da bu özellikler Mesih için de geçerlidir. Mesih öğrencilerine şöyle söyler: "Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada onların arasındayım" (Matta 18:20). Onlara, "İşte ben, dünyanın sonuna dek, her an sizinle birlikteyim" (Matta 28:20) vaadinde bulunur. Mesih'e iman edenlerin içlerinde İsa'nın yaşayacağı yazılmıştır (Romalılar 8:9; Galatyalılar 2:20; Efesliler 3:17, Koloseliler 1:27; Vahiy 3:20). "...İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Aksi halde sınavdan başarısız çıkardınız" (2. Korintliler 13:5). 

Ölümlü bir kişi nasıl olur da, tüm yeryüzündeki inanlıların yüreklerinde yaşadığını iddia edebilir?

Tanrı HerŞeyi Bilir

Yeni Antlaşma Mesih'in tüm bilgiye sahip olduğunu belirtiyor, 
Mesih geçmişten, bugünden ve gelecekten haberdardır. Yuhanna 
2:24-25'te şöyle yazılmıştır: "İsa bütün insanların yüreğini bildiği 
için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin O'na bir şey 
söylemesine gerek yoktu.

Mesih'in her şeyi bilmesiyle ilgili yazdığı bir yazısında Dr. John Walvoort şöyle der:

"Mesih'in gelecek olaylarla ilgili bilgisi Kutsal Yazılarca 
onaylanmaktadır (Yuhanna 13:1, 11; 18:4; 19:28). Mesih, her 
şeyi bilme gücüyle Tanrı'nın bilgeliğine sahip olduğunu beyan 
etmiştir (1. Korintliler 1:30). İsa'nın yetenekleri en bilge 
peygamberlere bile verilemezdi ve bu yetenekler, Mesih'in tüm 
tanrısal niteliklere sahip olduğunun kanıtıdır."Sizce İsa her şeyi bilebilmek için şanslı bir tahminde mi bulundu?

Tanrı Herşeye Gücü Yetendir

"Mesih'in her şeye gücünün yettiğinin kanıtı diğer nitelikleri kadar önemlidir. Bazen fiziksel güç şeklini alır, fakat bu çoğu zaman Mesih'in yaratılış üzerindeki yetkisini gösterir. Mesih'in günahları bağışlama yetkisi vardır (Matta 9:6), gökte ve yerde tüm güce sahiptir (Matta 28:18). 

Doğaya (Luka 8:25) ve Kendi yaşamına karşı güce sahiptir (Yuhanna 17:2). Fiziksel olarak hastalara şifa verme ve cinleri kovma gücüne sahiptir (Filipililer 3:21). Dirilişinden dolayı; 'Onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları, tamamen kurtaracak güçtedir' (İbraniler 7:25). 'O'nun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim' (2. Timoteos 1:12). 

'Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, Kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir' (Yahuda 24; Efesliler 5:27).Mesih'ten ve Tanrı'dan ayrı ayrı bahsedilmiş olsa bile, her iki durumda da Mesih'in gücüne gereksinim vardır. Mesih'in doğumu, ölümü ve dirilişi, Mesih'in günaha karşı işleve geçip, kurtuluşu getirmesine yol açmıştır. Mesih'in her şeye gücünün yetmesi kutsallık, bilgelik ve iyilikle doludur."

Mesih'in Önceden (Ezeli)Varoluşu

Mesih İsa'nın Tanrı'yla paylaştığı diğer bir nitelik ise, önceden 
varolmasıdır. KutsalYazılar'da birçok ayet, Mesih İsa'nın doğmadan 
önce varolduğunu gösterir. 
Mesih İsa şöyle der: "Ben Baba'dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi 
dünyayı bırakıp Baba'ya dönüyorum" (Yuhanna 16:28).

Başka bir durumda Mesih İsa şöyle dua eder: "Baba, dünya var olmadan önce, ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle, şimdi beni yanında yücelt" (Yuhanna 17:5).

Mesih'in Sonsuzluğu (Ebedi Oluşu)

Kutsal Kitap'ın Tanrısı sonsuzdur. Zaman ve zaman kaynağının ötesindedir. O'nun olmadığı bir zaman veya olmayacağı bir zaman 
yoktur.

İsa Mesih de sonsuzdur.
İsa Mesih'in doğumunu önceden bildiren Mika Peygamber şöyle 
der: "Ve O'nun çıkışı eski vakitten, sonsuz günlerdendir" (Mika 5:2). 
Yeşaya, İsa Mesih'in doğumundan bahsederken diğer adların yanısıra 
bu çocuğa "Sonsuz Baba" (Yeşaya 9:6) denileceğinden bahseder. 
Mesih İsa, "İbrahim doğmadan önce Ben varım" (Yuhanna 8:58) der.

F. F. Bruce bu ayeti şöyle yorumlamıştır: "İsa, sadece daha önceden varolmuş bir varlık olsaydı; 'İbrahim olmadan önce Ben vardım' sözünü kullanırdı. İsa daha da öteye giderek, Kendisinin her zaman var olduğunu belirten 'Ben varım' kelimesini kullanmıştır."

İsa Mesih Tanrının Yetkisine Sahiptir

Tanrı'nın İsa'da olan yetkisi, Mesih'in tapınılma hakkını üzerine almasında görülür. İsa ayrıca, Kendisini diriltme gücüne sahip olduğunu ve bunun yanısira Tanrı'nın yetkisiyle konuşma gücüne sahip olduğunu iddia etmiştir.

İsa Kendisine Tapınılmasını Kabul Etti

Kutsal Yazılar'da tapınma konusu kadar açıkça bahsedilen konu
azdır. Hem Eski Antlaşma, hem de Yeni Antlaşma sadece Tanrı'ya 
tapınılması gerektiğini vurgulamaktadır. Mesih İsa Şeytan'a şöyle 
demiştir: "Rab'bin olan Tanrı'ya tapınacaksın ve yalnızca O'na kulluk 
edeceksin" (Matta 4:10; Luka 4:8). Hiçbir insana veya meleğe 
tapınılmaması gerekiyordu (Matta 4:10; Vahiy 19:20; 22:8-9).
Mesih İsa bir adamı iyileştirdikten sonra, iyileşen adam şöyle demiştir; '"Rab iman ediyorum' diyerek İsa'ya tapındı" (Yuhanna 9:38). Aynı Grekçe kelime Matta 14:33'te, İsa'nın öğrencileri O'nu suyun üzerinde yürürken görünce, İsa'ya tapındıklarında da kullanılmıştır. İsa'nın dirilmiş olduğunu gören öğrenciler, "...yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar,O'na tapınmaya başladılar" (Matta 28:9).Gördüğümüz gibi, dirilişten önce ve sonra, Mesih İsa Kendisine tapınılmayı kabul etmiştir. Sadece Tanrı'ya tapınılmasını söyleyip Şeytan'ı azarlayan İsa, Kendisine tapınılmasına karşı çıkmamıştır, çünkü "sadece Tanrı'ya tapınılması gerekir." Mesih İsa Kendisine tapınılmasına izin vermiştir.

Kendisini Diriltme Yetkisi Vardı

Mesih İsa, bir insan olarak ölüme mahkum edildiğinde bile,
sadece Tanrı'nın sahip olabileceği bir güçle Kendisini diriltme 
gücüne ve yetkisine sahip olduğunu iddia etmiştir. Bazıları şöyle 
düşünebilir; "Eğer İsa Mesih Tanrı'ysa Kendisini nasıl diriltebilir?"! 
Yuhanna 2:19'da İsa şöyle der: "Bu tapınağı yıkın (Kendi bedeninden 
bahsediyor, a. 21), üç günde onu yeniden kuracağım."! Kendi 
yaşamıyla ilgili şöyle söylemiştir: "Canımı vermeye del tekrar geri 
almaya da yetkim var" (Yuhanna 10:18).

Kısacası eğer İsa bir Tanrı olmasaydı tüm bunları söyleyebilir  miydi?İsa Tanrının dünyaya gönderdiği biricik oğludur.İsa Tanrının beden almış sözüdür.İsa seni,beni ve hepimizi kurtarmak için dünyaya kurban olarak geldi.İsa tüm dünyanın günahlarını çarmıhta kendi canı ile ödedi.İsa başka hiç kimsenin yapamayacağı bir fedakarlığı yaptı suçsuz yere kendisini ölüme teslim etti.Senin ve benim hepimizin yerine kanını döktü.İsa kendi canını vererek insanları kurtulmasını kimsenin mahvolmasını istemiyordu.Eğer sende İsa'nın verdiği bu armağanı kabul edip kurtulabilirsin.Çünkü İsa bana iman edenin sonsuz yaşama sahip olacağını söyledi.Eğer İsa'yı şimdi yüreğinle kabul edip onu kendine davet edebilirsin.

Kaynak:Mesih İsa'nın Tanrılığı Kutsal Kitaba Dayalı Savunma,Josh McDowell ve Bart Lanson,Çev.Fikret Böcek adlı kitaptan yararlanılmıştır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo