20.01.2013

Hangi Peygamber Son?

Soru:Tanrıya göre son peygamber kimdir?İsa Mesih midir?Yoksa Muhammed mi?Yada Son Peygamberin hangisi olduğuna nasıl karar vereceğiz ve kimin son olduğuna nasıl inanacağız?

Müslümanlar şunu iddia eder Muhammed peygamberlerin sonuncusu ve Kuran kitapların sonuncusu olduğu ve bu ikisine inanmayanın imanı olmadığı iddiasıdır.

O zaman bize bu konuda Kutsal Kitap ve Kuran ne söyler.Bize kimin son olduğunu söyleyebilir mi? Peki öyleyse Müslümanların iddialarına göre Kuran'ın böyle bir iddiası var mı?

Kuran Muhammed'in “Hatem-ün Nebiyyin” olduğunu beyan etmiştir. Bu konudaki Ayet-i Kerime şöyledir:

Yani: “Muhammed, erkeklerinizin hiçbirinin babası değildir. Ancak o, Allah’ın resulü ve Hatem-en Nebiyyin’dir. Allah her şeyi bilendir.”(1)

Bu Ayet-i Kerime’de Muhammed’in “hatem-en Nebiyyin” olduğu söylemiştir.Müslümanlar bunu son peygamber ifade ettiğini söylerler.Oysa“Hatem” kelimesi, zaman bakımından “son” demek değildir; mertebe ve derece bakımından son olmak demektir. Arapçada herhangi bir kişi, belli bir iş ve sahada en üst mertebeye ulaşınca ona o konuda “Hatem” denir. 

Mesela: Hatem-ül Hükema, Hatem-üş Şuara, Hatem-ül etibba, Hatem-ül Evliya, Hatem-ül üdeba ve benzeri tabirlerin anlamı, o kimselerin zaman bakımından son oldukları demek değildir. Aksine kendi sahalarında en üst derece ve mertebeye ulaşmış oldukları demektir. 

Muhammed'in oğlu İbrahim hicri sekizinci senede, Mariye Kıbtiye’den doğdu ve birbuçuk yaşında hicri dokuzuncu ila onuncu senede vefat etti. (Taberi, Zürkanî) 

Muhammed'in “Hatem-en Nebiyyin” olduğunu açıklayan Ayet hicri beşinci senede vahyedildi. (İbn-i Hişam; Taberi, Tarih-ül Hamûs)  

İbrahim vefat ettiği zaman onu mezara defnederken  Muhammed:

Yani: “Eğer (oğlum İbrahim) yaşasaydı o, kesinlikle doğru peygamber olurdu.”(2) buyurdu.

Bu hadisten de anlaşıldığına göre Muhammed'den sonra peygamberlik kapısı tamamen kapanmamıştır.

Görüldüğü üzere Kuran'da ve Muhammed'in ifadelerinden son peygamber olmadığı anlaşılıyor.

Ancak bazıları bunu kabul etmezler Çünkü o “Ben peygamberlerin sonuncusuyum” ve keza “Benden sonra peygamber yoktur” hadisini örnek vererek itiraz etmişlerdir.” Dediklerine göre bu hadislerden Muhammed’den sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceği neticesi çıkarmış! Ne yazık ki, Muhammed’in (sav) hadislerini delil olarak zikredenler “Ben Peygamberlerin sonuncusuyum” kelimelerinin ardından “Ve benim mescidim mescitlerin sonuncusudur” kelimelerinin geldiğini unutmuşlardır. Hadisin tamamı şöyledir: “Ben peygamberlerin sonuncusuyum ve benim mescidim (camim) mescitlerin sonuncusudur.”(3) Yine Müslümanların bazılarına göre burada camim camilerin sonuncu olduğu halde şehirlerde cami yapıldığını ve bunların son olmadığını ilk camiyi taklit olduğunu ve son peygamberde böyle olduğunu söylüyorlar.Buraya kadar edindiğimiz bilgilere göre Muhammed'den sonra da peygamber gelebileceğidir.Eğer Muhammed son değilse Muhammed'den sonra çıkan peygamberlik iddiasında bulunanlara ne diyelim.İşte bir kaç örnek


1.El-Esved el Ansi,Ansi'nin (11/632) asıl adı Ayhale b.ka'b b. Avf. el-Ansi'dir.El esved Ans kabilesindendir.Kendine rahmanul yemen dedirtmiş ve rahman adına konuşmaya başlamıştır.(4)


2.Tuleyha b.Huveylid el-Esedi,Esed oğulları kabile reisi (21/642)'da Muhammed'in sağlığında ortaya çıkıp peygamberlik iddiasında bulunmuştur.(4)O kendisinin Allah'ın resulü ve gönderilmiş bir nedi olduğunu Cebrail'in Muhammed'e vahiy getirdiği gibi,kendisininde ihtiyaç duyduğu bilgileri de vahiy yoluyla zül-menun adında bir meleğin getirdiğini ileri sürmüştür.(5)Ve daha Secah bint el-Haris,Müseylimetül Kezzab el-hanife gibi.(6)Hangisinin son olduğuna nasıl olduğuna nasıl karar vereceğiz.Tanrının bir planı vardır ve bu plan değişmemiştir ve Tanrı sözlerinde de çelişmezdir. Tanrı kitaplarında son peygamberin İsa Mesih olduğunu söylemişti.


Vahiy.22: 13(İncil)''Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im.'' 
diyerek kendisinin açıkça son olduğunu belirtmiştir.Ayrıca sahte peygamberlerin çıkacağını ve peygamberleri meyvelerinden diye yaptıkları işlerden teşbih yoluyla benzeterek söylemiştir. 
Mat.7: 15 "Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır.
Mat.7: 16 Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm,deve dikenlerinden incir toplanabilir mi?
Mat.7: 17 Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir.
Mat.7: 18 İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez.
Diyebilirsiniz ki İsa Mesih Muhammed'i müjdeledi(bak.Muhammed müjdelendi mi?)ve İsa Mesih bunları demedi ve İncil değiştirildi(bak.Kutsal Kitap değiştirildi mi?).

Şimdi Tanrı hem İsa Mesih'in son olduğunu söylerken hemde başka peygamberlerinin son olduğunu söyleyebilir mi?Bu Tanrının çeliştiğini ifade etmez mi? Her şeye gücü yeten ve Her şeyi bilen Tanrı kendisiyle çelişkiye düşüp kitaplar gönderebilir mi? 

Kaynaklar
(1)Ahzap Suresi; Ayet 41 
(2)Sünen İbn-i Mace; Kitab-ül Cenaiz 
(3)Sahih Müslim; Kitab-ül Hacc, Bab Fadl-üs Salati Bi Mescidi 
(4)El Buhari,Menakıb,25,Meğazi,72,Ta'bir,38;Müslim,Rüya,21;Et Tirmizi,Rüya,10;İbni Mace,Rüya,10,İslamda Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik olgusu s.102. 
(5)İslamda Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik olgusu s.104. 
(6)İslamda Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik olgusu kitabı.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo