16.11.2013

İsa Mesih Kimdi?

İsa Mesih kimdi? Dünyaya yön veren bu insan neden gelmişti? Ona neden Mesih denilmişti? Mesih ne anlama geliyordu? 

İsa'nın anlamı kurtuluş yada Rab kurtarır anlamına gelir. İsa ismi ibranice olan -aslen Hoşea sonradan Musa tarafından Yeşu ismini vermiştir (Çölde Sayım 13:16) - Yeşua isminin Yunanca biçimidir (Çölde Sayım 13:16). Yunan biçimi İsa anlamına geldiği için sürgünde Yeşua biçimi kabul edildi. Çünkü kurtarması için, Rabbin misyonunun belirtmesi için verildi. Bir melek tarafından bu isim ona verilmişti.

İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (Matta 1:8-21).

Mesih olarak İsa Rabbimizin resmi adıdır. Aynı adı taşıyan diğerlerinden ayırt etmek için ondan, Nasıralı İsa (Yuhanna 18:7) veya Yusuf oğlu İsa (Yuhanna 6:42) olarak söz edilir. 

İsa Nasırada onsekiz yaşına kadar geçtiği sırada kayıtlarda bahsedilmez ki - bazı iddalara göre İsa Hindistan'a gitti ve Hindu Gurularını öğrendiği iddasıdır. Dünya hayatında İsa'nın hayatı iki büyük bölüme ayrılabilir. Onun özel hayatı otuz yaşına kadar olan ve üç yıl da ilahi görevi içindi. İsa görevinin ilk yılını Yahudiye de duyurdu. İkinci yılındaysa Galile de ülke halkı ondan iyice haberderdi herkes ondan bahsediyordu. Son yılında ise muhalefet edenlerin dönemiydi. İsa'nın öğretilerinden rahatsız olanlar ona düşman kesilmişlerdi.

İsa Mesih miydi?

İbranice kelime Mesih'in anlamı Yunanca tercümede 'meshetti' anlamına gelir. Mesih İncil de 1.514 defa geçer ve İsa'yı anlatan en iyi ifadedir. Onun meshesdilmesi yada kutsanması onun büyük bir Kurtarıcı,Rahip ve halkının kralı olduğunu gösterir. Çünkü tarih öncesi İsrail kralları ve yüksek rahipleri, yeni görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. Tevrat'ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır. Geniş anlamıyla bu unvan "Tanrı'nın bir görev vermek üzere seçmiş olduğu" kişilerui de kapsıyordu. İsa Mesih kutsanmış biridir (Elçilerin İşleri 17:3, Matta 22:42). Bu nedenle Yeşeya 61:1 ve Daniel 9:24-26 de Mesih Prens olarak söz edilir.

Mesih Sözcüğünün Çıktığı Ortam

İsrail oğulları Allah’a karşı isyan ettikleri için düşmanları karşısında hezimete uğradılar. Hiç kuşkusuz bu ceza Yüce Allah’ın takdiriydi. Allah’ın halkının putperest kâfirlerin yönetiminin altında bulunması vahim ve oldukça utanç vericiydi. Ve Allah, onları doğruluğa yönlendiren bir hükümdar göndereceğine dair bir vaatte bulundu. 

Bu ve bunun gibi vahiylerden dolayı gelecek hükümdar ‘Mesih’ olarak adlandırılmaya başlandı. Herkes İsa'nın Mesih olduğunu merak ediyordu.İsa, Mesih olduğunu kanıtlamak için sık sık Tevrat’taki peygamberliklere başvururdu. İncil, Galatyalılar 4:4, “Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında doğanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi” diyor. Bu ayetlerde Tevrat’ta önceden bildirilen peygamberliklere referans yapılmaktadır. “Sonra Musa’nın ve tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olan-ları onlara açıkladı” (İncil, Luka 24:27). 

Sonra onlara, “Ben daha sizlerle birlikteyken size şunları söylemiştim: Musa’nın Yasasından, peygamberlerin yazılarında ve (Zebur) Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün ger-çekleşmesi gerektir” dedi (İncil, Luka 24:44). 

Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun adı: Harika Öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası, Selâmet Reisi çağırılacaktır. Onu Davud’un tahtı üzerinde ve ülkesi üzerinde, şimdiden ebede kadar hakla ve doğrulukla pekiştirmek ve desteklemek için, reisliğinin ve selâmetin artmasına son olmayacak. Ordular Rab’bin gayreti bunu yapacak. (Yeşeya 9:6-7).

Mesih kehanetleri gerçekleşti mi? 

İsa'nın doğumundan çok uzun zaman önce Eski Antlaşma O'nun yaşamını ve ölümünü önceden bildirmiştir. Eski Antlaşma (İsa'nın doğumundan önce yazılmış bir kitaptır) İ.Ö. 450 yılında derlenmiştir; İsa'nın doğumundan yüzlerce yıl evvel. Bu kitaptaki pek çok peygamberlik sözleri şaşılacak derecede ayrıntılarla verilmiştir. Örneğin; Eski Antlaşma'da İsa'ya güvendiği biri tarafından ihanet edildiği Mezmur 41:9' da; "Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile,üzerime ökçesini kaldırdı." denmektedir.

 İsa'nın yaşamı ve dirilişini yazan Yeni Antlaşma' da O'nun seçtiği öğrencilerinden biri olan Yahuda İskaryot'un kendisini ele verdiğini Matta 26:14'te şöyle belirtir; "O sırada Onikilerden biri -adı Yahuda İskariyot olanı- başkahinlere giderek, "O'nu ele verirsem bana ne verirsiniz?" dedi. Otuz gümüş tartıp ona verdiler." Buna benzer 300'den fazla peygamberlik Eski Antlaşma'da yer almakta ve İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişi ile tamamlanmaktadır. 

Bir kişinin bunlardan sadece 8 tanesini tamamlama olasılığı 100.000.000.000.000.000'da 1'dir. Yine bir kişinin bu peygamberliklerden 48'ini yerine getirebilme şansı ise çok daha hayret uyandırıcı bir rakama ulaşır ki; onda bir şans bile 10'un 157. kuvvetine denktir,yani 1 'den sonra 157 sıfır eklenerek oluşan bir sayıdır. Ve buna diğer 250 peygamberliği de ekleyecek olursanız İsa hariç, herkes için imkansız bir durumla karşı karşıya kalırız.

Ve diğer benzerlikler

Mika 5:2 "Ve sen, Yahuda aileleri arasında bulunmak için küçük olan Beytlehem Efrata, İsrail üzerine hükümdar olacak adam bana senden çıkacak; ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir." 

Matta 2:1 "İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'de doğduktan sonra..." Bir Bakireden Doğacak İşaya 7:14 "Bunun için Rab kendisi size bir alamet verecek; işte, kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel koyacak.

İşaya 7:14 "Bunun için Rab kendisi size bir alamet verecek; işte, kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel koyacak."

Matta 1:18 "İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe kaldığı anlaşıldı.

Hoşea 11:1 "İsrail çocukken onu sevdim, ve oğlumu Mısır'dan çağırdım." 

Matta 2:14 "Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı." 

İşaya 9:1-2 "Fakat acı çekmiş olana karartı olmayacak. Eski zamanda Zebulun diyarını ve Naftali diyarını düşkün etti; fakat deniz yolunda, Erdenin öte tarafını, milletlerin Galilesini son zamanda neşelendirdi." 

Matta 4:13-16 "İsa...Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Celile gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a gelip yerleşti. Bu, İşaya peygamber aracılığı ile bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: 'Zebulun diyarı ve Naftali diyarı, Şeria nehrinin ötesinde, deniz tarafı, ulusların Celilesi! Karanlıkta yaşayan halk, büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine bir ışık doğdu'.

Zekarya 9:9 "Ey Sion kızı, büyük sevinçle coş; ey Yeruşalim kızı, bağır; işte, kralın adildir ve kurtarıcıdır; alçak gönüllüdür, ve bir eşek üzerine, evet, eşek yavrusu sıpa üzerine binmiş sana geliyor." 

Yuhanna 12:13-14 "Hurma dalları alarak O'nu karşılamaya çıktılar. 'Hozana! Rab'bin adıyla gelene, İsrail'in Kralına övgüler olsun!' diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi.

Yakın bir arkadaşı tarafından ihanete uğratılışı Mezmurlar 41:9 "Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile, üzerime ökçesini kaldırdı." 

Markos 14:10 "Bu arada Onikilerden biri olan Yahuda İskaryot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkahinlerin yanına gitti." Otuz gümüş karşılığında satılışı Zekarya 11:12 "Ve onlara dedim; eğer gözlerinizde iyi ise, ücretimi verin; ve eğer değilse, vazgeçin. Ve ücretim olarak otuz parça gümüş tarttılar." 

Matta 27:6-7 "Paraları toplayan başkahinler, kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz, dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere Çömlekçi Tarlasını satın aldılar.

İsa Mesih olarak tüm kehanetlerin kendisinde gösterdiği halde Yahudi halkı, beklenen hükümdarın, dünyevi düşmanlarından kurtarabilecek yiğit bir cengâver veya siyasi bir önder olduğunu zannediyorlardı. Oysaki Allah’ın katında asıl sorun halkın kâfirlerin yönetiminin altında yaşaması değil, Allah’a karşı isyan ettikleri için Şeytan’ın hükümranlığı altında yaşamalarıydı. İşte bu yüzden Allah tarafından gönderilecek olan hükümdar dünyevi düşmanlara karşı değil şeytan’a karşı savaşıp galip gelerek adalet ve doğruluğu sağlayacaktı.

Hiç istisnasız Allah’ın göndereceği hükümdarın, bu ruhsal vazifeyi yerine getirmek için Allah tarafından onaylanması ve görevlendirilmesi gerekliydi. Yeşaya Peygamber’in tebliğinde Allah’ın Ruhu (Ruhul-Kudüs), gelecek olanın üzerinde olacak ve bu mübarek ayetlerde buyrulduğu üzere bu hükümdar Allah tarafından mesh edilmiş olacak:

RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir; çünkü hakirlere müjdeyi vâzetmek için RAB beni meshetti; yüreği kırık olanları sarmak için, sürgünlere hürriyeti, mahpus olanlara zindanın açıldığını ilân için, RABBİN lûtuf yılını, ve Allahımızın öç alma gününü ilân için, bütün yaslıları teselli … için beni gönderdi (Eski Ahit, Yeşaya Peygamber bölümü 61.Bap 1-3)

Bu ve bunun gibi vahiylerden dolayı gelecek hükümdar ‘Mesih’ olarak adlandırılmaya başlandı. Zaman geçtikçe İsrail Oğulları’nın beklentisi büyüdükçe büyüdü. Gelecek olan Mesih’i büyük umutlarla beklediler. Ancak onların bekledikleri bu Mesih, hem siyaseten hem de savaş alanında kuvvetini gösterip halkı Roma İmparatorluğu işgalinden kurtaran yiğit bir cengâver olacaktı. Oysaki Tevrat’ta mesh edilmiş şeyler kesinlikle dünyaya yönelik değil, tam tersine daima Allah’a yöneliktir. Bu yüzden Allah’ın onayladığı ya da mesh ettiği biri, siyasi bir inkılâp ya da intifada için değil, Allah’a yönelik ruhanî bir işe adanacaktı.

Gelecek olan Mesih, halkın asıl sorununu çözebilme yetkisine sahip olacaktı. Hatırlayabiliriz ki insanın asıl sorunu şeytan’ın denetiminde bulunmasıdır. Bu oldukça vahim durumun neticesi, Allah ile beşer arasında bir kopukluk ve insanın ölüme mahkûmiyetinden başka bir şey değildir. Bu elbette hukuki bir meseleydi; çünkü biz de dâhi olmak üzere tüm insanlar, Allah’a karşı isyankârlıklarımızdan dolayı doğru yolundan sapmış olduk. Üstelik hayat sağlayana karşı gelmek, ölüme yol açar. Şu mübarek ayette açıklandığı gibi:

Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık; her birimiz kendi yoluna döndü.( Yeşeya 53:9).

Tanrı dünyayı yarattığı zaman dünya kusursuz ve iyiydi. Tanrı bundan sonra Adem’le Havva’yı yarattı ve onlara kendi özgür iradelerini verdi. Böylece Tanrı’yı izleyip O’na itaat etme konusunda bir seçim hakları olacaktı. Ama İblis tarafından Tanrı’ya itaatsizlik etmek üzere ayartıldılar ve günah işlediler. Bu onları (ve biz dahil, onlardan sonra yaşayan herkesi) Tanrı’yla yakın bir ilişkiye sahip olabilmekten uzaklaştırdı. Tanrı kusursuz ve kutsaldır ve günahı cezalandırması gerektir. Bizler günahkârlar olarak Tanrı’yla tek başımıza barışamayız. 

Bunun için Tanrı, Kendisiyle Cennet’te birleşebilmemiz için bir yol sağladı. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23). İsa bizim kendi günahlarımızdan ötürü ölmemiz gerekmesin diye bizim günahlarımız için ölmek üzere doğmuştu. Ölümünden üç gün sonra ölümden diriltilerek (Romalılar 4:25) ölüm üzerinde zaferli olduğunu kanıtlamıştı. İsa, eğer sadece iman edersek O’nunla kişisel bir ilişkiye sahip olabilmemiz için Tanrı’yla insan arasındaki uçurumun üzerine bir köprü kurdu. 

“Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır” (Yuhanna 17:3). Siz de Mesih'i kabul ettiniz mi?

11.11.2013

Kurtulmak İstermisin?

Siz İsa Mesih’i kişisel Kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Bu soruyu doğru bir şekilde anlamak için ilk önce “İsa Mesih,” “kişisel” ve “Kurtarıcı” terimlerini anlamanız gerekmektedir. 

İsa Mesih kimdir? Birçok insan İsa Mesih’i iyi bir adam, büyük bir öğretmen ya da Tanrı’nın bir peygamberi olarak kabul eder. Bütün bunlar İsa hakkında kesinlikle doğrudur ama O’nun kim olduğunu tamamen tanımlamazlar. Kutsal Kitap bizlere İsa’nın beden almış Tanrı, insan biçimini almış Tanrı olduğunu bildirir Yuhanna 1:1, 14). Tanrı, bize öğretmek, bizi iyileştirmek, bizi düzeltmek, bizi bağışlamak ve bizim için ölmek üzere yeryüzüne gelmiştir! İsa Mesih, Tanrı, Yaratıcı, egemen Rab’dir. (Bkz.İsa Mesih Rab olduğunu söyledi mi?) Siz bu İsa’yı kabul ettiniz mi? 

Bir Kurtarıcı nedir ve neden bir Kurtarıcı’ya ihtiyacımız vardır? Kutsal Kitap bize hepimizin günah işlediğimizi, hepimizin kötü işler yaptığımızı söyler (Romalılar 3:10-18). Günahımızın sonucu olarak Tanrı’nın öfkesi ve gazabını hak ederiz. Sonsuz Tanrı’ya karşı işlenen günahların tek adil cezası sonsuz cezadır (Romalılar 6:23; Vahiy 20:11-15). Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacımız olmasının nedeni de budur! 

İsa Mesih yeryüzüne gelmiş ve bizim yerimize ölmüştür. ( İsa’nın ölümü günahlarımız için sonsuz bir ödemeydi (2 Korintliler 5:21). İsa, günahlarımızın cezasını ödemek için öldü (Romalılar 5:8). İsa bizim bu bedeli ödemememiz için onu Kendisi ödedi. Bkz. İsa Çarmıhta Neden Öldü? O’nun tek Kurtarıcı olmasının nedeni de budur (Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12)! Siz İsa’ya Kendi Kurtarıcınız olarak güveniyor musunuz?

İsa sizin “kişisel” Kurtarıcınız mı? Birçok insan Hristiyanlığı kiliseye gitmek, törenlere katılmak, ve/veya günah işlememek olarak görür. Hristiyanlık bu değildir. Gerçek Hristiyanlık, İsa Mesih’le kişisel bir ilişkidir. İsa’yı kişisel Kurtarıcınız olarak kabul etmek, O’na kişisel olarak iman edip güvenmek anlamına gelir. Kimse başka birisinin imanıyla kurtulamaz. Kimse belirli işler yaparak kurtulamaz. Kurtulmanın tek yolu, İsa’yı kişisel Kurtarıcınız olarak kabul etmek, O’nun ölümüne günahlarınızın bedeli ve dirilişine sonsuz yaşamınızın garantisi olarak güvenmektir (Yuhanna 3:16). Bkz. İsa'yı diğerlerinden farklı kılan nedir?İsa sizin kişisel Kurtarıcınız mı?

Eğer İsa Mesih’i kişisel Kurtarıcınız olarak kabul etmek istiyorsanız Tanrı’ya şu sözleri söyleyin. Unutmayın, ne bu duayı ne de başka bir duayı etmek size kurtarmaz. Sadece İsa Mesih’e iman edip O’nun çarmıhtaki tamamlanmış işine inanmak sizi günahtan kurtarabilir. Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur. “Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih’in O’na imanla bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldığına inanıyorum. Senin beni bağışlama teklifini kabul ediyor ve kurtuluş için Sana güveniyorum! Sonsuz yaşam armağanı olan harika lütfun ve bağışlanmandan ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo