7.03.2014

İsa Mesih'te Gerçekleşen Bildirilere İtirazlara Cevaplar

Ateistler, Deistler ve Müslümanlar Mesih'in Eski Ahit kehanetlerinin gerçekleşmediğini öne sürüyorlar. İddiayı ortaya atanlar sözde hem kehanetlerin gerçekleşmediği söylerken hemde İsa Mesih'in Eski Ahit'te geleceği olan Mesih olduğunu yalanlamış oluyorlar. Peki ama gerçekte de onların iddia ettikleri gibi mi, görelim? İddiaları onların bizzat sitesinden ( http://forum.deizm.org/t291-incil-in-kapsaml-elestiri-incelemesi) eksiksiz bir şekilde alınmıştır ve kırmızı olan yazılar onlara aittir.

Beytüllahim

Önce Mesih’in Beytüllahim’de doğacağına güya kehanet eden Mika (5:2) ‘yi inceleyelim. Yeni Ahit’e göre İsa, Beytüllahim’de doğmuştur (Mt2:1) ve bu Mika kehanetinin doğrulamasıdır (Mt 2:5-6, Yu 7:42). Yalnız bununla ilgili çok problem bulunmakta:

(1) Mika’daki ayet bir kasabadan değil de bir klandan bahsediyor olabilir. Davud eski zamanlardan beri Beytüllahim’den Efratlı’nın oğlu olarak tanımlanır. (1sa 17:12) Mika ise der ki ‘Sizden (Beytüllahim Efratlı klanından) benim adıma İsrail’in yöneticisi olacak kişi gelecek.” Mika’nın bütün demek istediği Mesih’in Davud’un soyundan olacağını anlamak olabilir.

Mika 5:2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Evet, Mika da İsa'nın Yahuda boyundan geleceğini söylüyor. Matta 2:6’da ise Hirodes’in, Mesih’in Beytlehem’de doğacağına emin olduğunu görmekteyiz. Yahudiler arasında Mesih’in Beytlehem’den geleceği herkes tarafından bilinen bir gerçekti (bakınız Yuhanna 7:42). Yaşam Ekmeği olacak bir kişinin, Ekmek Evi anlamına gelen Beytlehem’de doğması beklenen bir şeydi. (Henry, MHC, 1414)

(2) İsa’nın maddeten veya kan bağıyla Davud’un soyundan olduğu iddia edilmiştir (Ro: 1:3), ama bu nasıl olabilir belirsizdir. Hem Luka’ya, hem de Matta’ya göre, Meryem’in kocası Yusuf, Davud’un soyundandır (her ne kadar ikisi de aşağıda tartışıldığı gibi tam soy da anlaşamasa da). Ancak her ikisi de Yusuf’un İsa’nın babası olduğunu yadsırlar, öyleyse Yusuf’un soy tetkiki, İsa’nın soy tetkiki olarak itibar edilmemelidir. Bunu açıklamakla Matta yanılmıştır (Mt 1:1)

İsa Mesih Davut'un soyundandır. Luka 1:32'de, melek Cebrail, Meryem'e İsa'nın annesi olacağını, "Rab Tanrı'nın O'na, atası Davut'un tahtını vereceğini" duyurdu. Buna ilaveten, Yeni Antlaşma'da birçok defa İsa'dan Davut'un Oğlu olarak bahsedildiğini görmekteyiz. Aşağıdaki anlatılanlar Matta İncilinden alınmış bazı örneklerden oluşmaktadır:

Matta 9:27 “İsa oradan ayrılırken iki kör adam, "Davut Oğlu, halimize acı!" diye feryat ederek O'nun ardından gittiler."

İsa Davut'un soyundan gelmekteydi yani, Davut onun atasıydı. İsa'nın Davut'un tahtı üzerinde yasal hakları vardı yani, yasal olarak Davut'un tahtının halefiydi. İsa'nın bu iki gereksinimi yerine getirmiş olması, Matta 1:1-7 ve Luka 3:23-38'te verilen İsa'ya ait iki soy ağacı aracılığıyla açıklığa kavuşturulmuştur. Bu soy ağaçlarının ilki, İsa'nın yaşadığı toplumca varsayılan babası Yusuf'a atfedilmiş olup, İsa'nın doğrudan Kral Davut'un krallık soyundan geldiğini göstermektedir. İşte bu sebepten dolayı, yasal açıdan baktığımızda, İsa'nın Davut'un tahtı üzerinde yasal hakları bulunmaktadır. Ancak bu yeterli değildi. Aynı zamanda direkt olarak Davut'un soyundan gelmesi gerekmekteydi. Ve annesi Meryem vasıtasıyla, Davut'un soyundan geliyordu. Aslına bakılırsa, Luka 3:23-38 bölümlerinde verilen soy ağacı, İsa'nın doğrudan Davut'un soyundan geldiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple, İsa hem yasal hem de fiziksel olarak, Davut'un tahtı üzerinde hak sahibiydi.

(3) Kehanet, bundan da öte İsa’ya uygulanmaz görünüyor, çünkü “Mesih’in İsrail’in yöneticisi olacağını söylüyor. İsa, İsrail’in yöneticisi değildi. Aslında, kendisinin bu dünyanın krallığını yadsıdığı sanılıyor (Yu 18:36). Ayrıca, yönetici İsrail’i güvenli bir yer yapar (Mika 5:4), bu elbette olmadı. Bu nedenle, Yahudilerin Mika’yı okuduktan sonra hala Mesih'lerinin gelmediğine inanmaları anlaşılabilir.

Birçok İncil ayeti İsa Mesih'i kral olarak ifade eder. Kurtarıcının krallığı Yahudilerin beklediği gibi bu dünyada değildi. Onun krallığı öbür taraftaydı. Vahiy de İsa Mwsih'ten kral olarak bahseder. ...KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ (Vahiy 19:16). İddiayı ortaya atan kişi ve kişiler İsa Mesih'in İsrail'i yönetmediğini ileri sürüyor. Hayır, İsa Mesih İsrail'i yönetmiştir. Hemde bir çoban gibi. Mezmur 23:1 ayeti bize İsa'nın ileride çoban olarak İsrail'i yöneteceğini söylüyordu."RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz" ve Yuhanna 10:11 de çoban olduğunu söyler. "Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir".

(4)Hatta kehanetin Beytüllahim kasabasını işaret ettiğini kabul edilse bile, İsa’nın gerçekten orada doğduğunda da şüpheye yer var. Matta ve Luka’daki doğum anlatıları birçok açıdan birbiriyle tutarsız. Dahası, iki öyküde de şüpheli unsurlar bulunuyor. Matta’nın bir yıldızı izleyen üç bilge kral öyküsü dayanaksız görünüyor. (2:1- 10). Ayrıca Luka 2:1-5 te Meryem ve Yusuf’un Nasıra’dan Beytüllahim’e Romalıların nüfus sayımına katılmak için yaptığı yolculuk hikayesi zoraki geliyor. Tarihçilere göre, Romalılar Luka’nın tarif ettiği gibi insanların atalarının doğduğu yere gitmesini zorunlu kılan bir nüfus sayımı hiçbir zaman yapmamıştır, ne de böyle bir gereksinimin anlamı olurdu.

Bu nedenlerle, Mika kehanetinin İsa tarafından sözde yerine getirilmiş olması çok şüphelidir. Bu kehanet, kesinlikle İncil’in kutsal esininin kanıtı olarak algılanamaz.

Luka İncil'inde Sezar Avgustus Roma da bir nüfus sayımı  çıkardı(Luk.1:1).Bu ilk sayım, Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı(Luk.2:2).Tarihe baktığımızda ise bunun gerçek olduğunu görürüz.O dönemde bir nüfus sayımı olmuştur.

İlk olarak, bütün arkeolojik bulgular, Romalıların vergi veren tebaasını düzenli bir şekilde kaydettiklerini ve her on dört yılda bir nüfus sayımı yaptıklarını göstermektedir. Bu prosedür, Augustus zamanında uygulanmaya başlanmış ve ilk olarak M.Ö. 23-22 ya da M.Ö.9-8 senelerinde tatbik edilmiştir. Luka’nın işaret ettiği ise, ikinci Tarihlerdir.İkinci olarak Kirinyus'un, M.Ö. 7 senelerinde Suriye’de valilik yaptığı hakkındaki arkeolojik bulgular elimizdedir. Bu kanıt, Antakya’da çıkartılmış olan ve Kirinyus'un bölgeye atanmasının üzerine kazındığı bir kitabe bulgusu üzerine bina edilmiştir. Bu bulgunun doğal sonucu olarak, Kirinyus'un hem M.Ö. 7 hem M.S. 6 yılları olmak üzere iki kez valilik yaptığını anlamaktayız (bu tarihler Yosefus tarafından belirtilmiştir).(Elder, PID, 160)

Sonuncu olarak, tüm bu kayıt altına alma işlemlerine delil olarak, Mısır’da bulunan bir papirüs bizlere nüfus sayımı talimatlarını vermektedir: “Yaklaşmakta olan nüfus sayımı yüzünden, herhangi bir sebepten dolayı evlerinden uzakta yaşayanlar, aile nüfus kayıtlarını tamamlayabilmek ve parsellenmiş arazilerin gerçek mülk sahiplerinde kalmasının sağlanması için, en yakın zamanda ait oldukları idari bölgeye geri dönmek için hazırlansınlar.” (Elder, PID, 159, 160; Free, ABH, 285)(1)

Luka da anlatıldığı gibi İsa'nın nüfus sayımından  sonra Meryem ve Yusuf memleketleri Beytlehem'e gitmişlerdir(Luk.2:4) ve Beytlehem'de İsa bir yemlikte doğmuştur.Bu Tevrat'ta bildirilen kehanet yerine gelmiştir.

Mat.2: 6 'Ey sen, Yahuda'daki Beytlehem,Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder Senden çıkacak.

Matta İncil'i de İsa'nın doğumundan sonra olanları anlatır.Yıldız bilimcilerin İsa'nın nerede doğacağını öğrendikleri zaman Krala Hirodes'e haber verirler.Hirodes de bunun üzerine tüm ilk doğan çocukarı öldürmek için adamlarını gönderir ve Meryem ve Yusuf'ta Rab'bin meleği Yusuf'a görünerek kaçmalarını söyler ve Meryem,İsa ve Yusuf Mısır'a doğru giderler.Hirodes öldükten sonra, Rab'bin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek, "Kalk!" dedi, "Çocukla annesini al, İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü."Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü.Ama Yahudiye'de Hirodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti.Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, "O'na Nasıralı denecektir" sözü yerine gelsin diye oldu(Mat.2:19-23).Luka da bu olayı destekler.

Luk.2: 39 Yusuf'la Meryem, Rab'bin Yasası'nda öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya döndüler.

Luka da Roma İmparatoru Sezar Avgustus ve Suriyeli vali Kirinius belirtilmiş,Matta da ise Yahudi kralı Hirodes'tir.Luka Roma İmparatorunun altında, "Büyük" lakabıyla tanınan Kral Hirodes'in Suriye valisi sıfatıyla Yahudiye ve Kirinus bölgele­rini yönettiği devirde oldu. Bunun bir çelişki olduğu değil anlatım farklılığı olduğudur hatta İsa'nın doğumundan önce ve sonra olayları anlatır. Sonuç olarak bu iddiaların hepsi geçersiz kalmaktadır. İsa vaat edilen gibi annesi Meryem tarafından Davut'un soyundsn olarak Beytlehem'de doğmuş ve İsrail halkını bir çobanın gütmesi gibi yönetmiştir. Krallığı İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra yargı gününde olacaktır.

Kaynaklar
Sorularlahristiyanlik.blogspot.com
123hallelujah.wordpress.com
Kutsal-kitap.org
Hüküm Talep Eden Delil, Josh Mcdowell

Posted via Blogaway

Posted via Blogaway


Posted via Blogaway

17.02.2014

Çelik Adam Filmine Hristiyan Bakış

DC Comics’in en meşhur süper kahramanı olan Süpermen’in köklerine, geçmişine dönerek kahramana farklı bir bakış açısı getiren son filmin yönetmenliğini Zack Snyder üstleniyor; filmin senaryosu ise David S. Goyer’e ait. Filmde Clark Kent’i Henry Cavill, kötü adamı General Zod’u Michael Shannon canlandırırken kadrodaki diğer isimler arasında Lois Lane rolünde Amy Adams, Martha Kent rolünde Diane Lane, Jonathan Kent rolünde Kevin Costner ve Jor-El rolünde de Russell Crowe yer alıyor.
read more
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo