6.06.2013

İncilde Diğer Çelişkilere Cevap

Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesör İncil'de diğer çelişkiler olduğunu iddia ediyor.Bu iddiasının gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Şaban Kuzgun'un Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.338-341’de bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.

Muharref İncillerde Görülen Diğer Çelişkiler: İncillerde bu anlatılan ve ortaya konulan noktaların dışında da bir takım çelişkiler ve farklılıklar daha mevcuttur. Bunlardan bir kaçını zikrederek konuyu bitirmeye çalışacağız:

1- Hz. İsa, gölün karşı yakasında Gadaralıların veya Gerasalıların ülkesine varınca, Matta'ya göre cinlere tutsak olmuş iki deli ile karşılaşmıştır. Markos ve Luka'ya göre cinlere tutsak olmuş sadece bir deli ile karşılaşmıştır(Matta,8:28-29 ; Markos,10:46-52 : Luka,18:35-43).

Cevap:Gadara ile Gerasa ayrı yerlerdir.Ayrı yerler olduğu içinde olaylar ayrıdır ve farklıdır ve bu çelişki değildir.Ama profesörümüz nedense ayrı yerleri aynı yerler gibi göstermeye çalışıp çelişki iddia edebilmiş.

2- Hz. İsa Eriha'dan ayrılırken, Matta'ya göre yolun kenarında oturan iki kör adam kendisinden yardım istemiştir. Markos ve Luka'ya göre ise yolun kenarında oturan sadece bir kör adam kendisinden yardım istemiştir (Matta, 21 : 29-30; Markos, 10 : 46-52 ;Lııka,18; 35-43).

Cevap: İsa Eriha'dan geçerken iki kör adam yardım istemiştir matta iki kör adamı anlatmıştır,Markos ve Luka da iki kör adamdan birini anlatmıştır.Ama Matta,Markos ve Luka sadece biri yada ikisi var dese idi çelişki olurdu. 

3- Yahudilerin Hz. İsa'dan delil göstermesini istemelerine karşılık, Markos İncilinde onlara asla delil gösterilmeyeceği haber verildiği halde, Matta'da onlara Yunus peygamberin delilinin gösterileceği ifade edilmektedir(Matta, 12 : 39- 41; Markos,8:11-12; Luka,11:24-26).

4- Hz. İsa'nın kabre konulduktan bir süre sonra kabirden çıkışma Yuhanna İnciline göre, Havariler çok şaşırmışlardır.Bu İncilin naklettiğine göre Havariler böyle bir olayı asla beklemiyor ve ummuyorlardı. Halbuki Sinoptik İncillere göre Havariler, Hz. İsa'nın kabre konulduktan üç gün sonra dirilip kabirden çıkacağını biliyorlardı. Çünkü Hz, İsa çarmıha gerilmeden önce defalarca bunu onlara söylemişti.

Cevap: Sinoptik İncillerde öğrencilerin İsa'nın dirilmesine şaşırmamaları söz konusu değildir.Tam aksine Luka İncilinde 24:1-12 de Petrus'un şaşkınlığını söyler.Ama nedense profesör yanlış bilgi verip çelişki iddia etmiştir.Yuhanna da ise Petrus olanlara iman etmiş ve İsa'nın dirilmesi gerekeceğini anlamamıştır.Sinoptik İnciller petrus'un şaşırdığını söyler,yuhanna da ise bu şaşkınlıktan sonra iman ettiğini söylemektedir.Bu iki İncil de öğrencilerin böyle büyük bir olayda olan şaşkınlığını anlatır ve farklılık olmadığına göre çelişkili bir durum yoktur.

5- Sinoptik İncillere göre Petrus ve arkadaşları, Hz. İsa'nın davetinin ilk günlerinde onun mucizesi ile ağlarını balıkla doldurmuşlar ve denizdeki fırtınadan kurtulmuşlardır. Yuhanna'ya göre bu hadise, Hz. İsa'nın davetinin ilk günlerinde değil, yeniden dirilip kabirden çıktıktan sonra olmuştur(Matta, 4 : 18-22 ; Markos, 1: 16-20 ; Luka, 5 :1-12; Yuhanna, 21 : 1-14).

Cevap: Sinoptik İncillerde öğrencilerin balık ağı attıkları doğrudur ama burada İsa'nın ilk öğrencilerini seçtiği zamandır(Luka 5:2-11). Yuhanna da ise İsa'nın dirilişinde ki olandır(Yuhanna 21:1-14).Zaman ve yer farklı olduğu için bir çelişki yoktur.

6- Hz. İsa, Kefernahum'da vermiş olduğu meşhur dağ vaazından sonra Matta'ya göre önce bir cüzzamlıyı, sonra yüzbaşının hizmetçisini iyi etmiştir. Luka'ya göre ise ilk önce Petrus'un kaynanasını, sonra diğer hastaları tedavi etmiştir. Luka, yüzbaşının hizmetçisinin tedavisinden bahsetmez(Matta, 8:1-15; Luka, 4 : 38-40).

Cevap: Luka da dağdaki vaazdan sonra Petrus'un kaynanası iyiliştirilmesi doğru bilgi değildir,yine yanlış bilgi verilmiştir.Bu olay dağdaki vaazdan önce olmuştur(Luka 4:38-40).Dağdaki vaazı ise ileri ki bölümlerde geçmektedir(Luka 6:20).Luka da İsa'nın dağ vaazından sonra yüzbaşının hizmetçisi bahsetmez demesi de yine ikinci yanlıştır,İsa Yüzbaşının hizmetçisini iyileştirmiştir(Luka 7. bölüm).Matta da bu konuda Luka'yı destekler(Matta 8:5-13).

7- Hz. İsa'nın, öldükten sonra dirilttiği havra reisinin kızı konusunda Matta İncili, reisin, kızını diriltmesi için kızı öldükten sonra Hz.İsa'yı çağırdığını haber verirken; Markos İncili, havra reisinin, kızı henüz ölmeden, tam ölmek üzere iken Hz. İsa'yı çağırdım haber vermektedir(Matta, 9:18 ; Markos, 6 : 2-22).

Cevap: Markos İncilinde ise 'adam İsa'ya 'kızım can çekişiyor'' dediğinden bunun az sonra öleceği anlamına gelmektedir.Adam kızı can çekişirken de yani ölmeden önce de öldükten sonra da çağırmıştır.Çünkü İsa'nın etrafı halktan dolayı kalabalıktı ve bu yüzdende duymadığı için adam iki defa çağırmıştır.Ayrıca Markos ta verilen kaynak ayet yanlış verilmiştir. Markos 5:21-43 doğrusudur.

8- Hz. Yahya'nın yediği şeyler konusunda Matta İncili, "Yahya yemiyerek, içmeyerek geldi" derken, Markos İncili, "Yahya deve tüyü giymişti, belinde kuşağı vardı, çekirge ve yaban balı yerdi" demektedir(Matta, 11:18; Markos, 1 : 6).

Cevap: Yahya çölde yaşıyordu ve ölmemek için bu tür şeyler yiyordu. Buradaki durum çelişki değildir. Burada ki durum Yahya  peygamberin şaşaalı bir hayatı olmadığı ve yemeğe önem vermediğini göstermektedir. 

9- Luka İnciline göre, şarap, içip sarhoş olmak, "çünkü rabbin gözünde büyük olacak, şarap ve içki içmeyecek" denilerek yasaklandığı, sarhoşluk veren herşeyin içilmesinin ve kumarın haram olduğu bildirildiği halde, Yuhanna İncilinde Hz. İsa Kana düğününde misafirler için mucize göstermek sureti ile suyu şaraba çevirmiş, ve insanların bol bol şarap içmesini sağlamıştır(Luka,1: 15 ;21:34;Yuhanna,2:1-8).

Cevap:Şarap içmek yasak değildir. Kutsal yazılara baktığımızda bu konuda bir çok ayet bulunmaktadır ve bu ayetler genellikle uyarılar içermektedir. Kutsal metinler bu bağlamda şarap ve alkol türü şeyleri yasaklamamaktadır. 

Vaiz 9:7 " Git, sevinçle ekmeğini ye, neşeyle şarabını iç. ". Mezmurlar 104:14-15 bu ayette de Tanrının " Yüreklerini sevindiren şarabı, " verdiğini yazmaktadır. Amos 9:14 de bağların dikilip kendi şarabını içmenin Tanrı'nın bereketi olarak sayıldığını görmekteyiz. Tanrı'nın Hristiyanlara içki içme konusunda verdiği emir ise sarhoş olmaktan uzak durmalarıdır ( Efesliler 5:18 ). 

Kutsal Kitap sarhoşluğu ve onun etkilerini lanetler ( Süleyman'ın Özdeyişleri 23:29-35 ). Hristiyanlara bedenlerini hiç bir şeye köle etmemeleri emredilmiştir ( 1 Korintler 6:12, 2 Petrus 2:19 ). Çok içki içmek kesinlikle bir bağımlılık yaratır. Kutsal Yazılar Hristiyanların diğer Hristiyanların sürçmesine ya da günaha girmelerine neden olmayı yasaklamıştır ( 1Korintler 8:9-13 ).Bu prensipler ışığında bir Hristiyanın Tanrı'yı yüceltmek amacı ile içki içtiklerini iddia etmeleri olanaksızdır ( 1 Korintler 10:31 ). 

İsa'nın suyu şaraba çevirme olayı Yuhanna 2:1-11, Matta 26:29 geçmektedir. O dönemlerde su pek temiz değildi ve suyu arındıracak her hangi bir fitre yoktu. Çeşitli mikropları barındırmaktaydı. 21 yüzyılda da bazı ülkelerde hala bu durum mevcuttur yani 3.dünya ülkelerinde. Günümüzdeki alkol oranı o dönemdeki alkol oranıyla aynı değildi. Pavlus 1 Timoteosa 5:23 de Timeteos'a suyu içmeyi durdurmasını ve yerine şarap içmesini öğütlemiştir. Alkolün kendisi bir başına günah teşkil etmez. Sarhoşluk, alkol bağımlılığı Hristiyanların asıl kaçınmaları gereken şeylerdir (Efesliler 5:18, 1 Korintler 6:12).

10- Hz. İsa'nın üzerine güzel koku saçan kadın ile ilgili olarak:

a) Markos'a göre kadın, kokuyu hamursuz bayramından iki gün önce dökmüştür. Yuhanna'ya göre ise kadın kokuyu hamursuz bayramından altı gün önce dökmüştür.

Cevap:Yuhanna da altı gün önce Mecdelli Meryem'in yağı döktüğü iddia edilse de doğru değildir.İsa daha Mecdelli Meryem'in evine gitmemişti.Altı gün içinde Meryem'in kardeşi Lazar'ı dört gün önce öldüğünden onu mezarda hayata döndürmüştü.Altı günün içinden bu dört gün içermektedir(Yuhanna 11:17-45).Geriye kalan iki gün olduğuna göre Markos'ta bunu onaylar(Markos 14:3-9).

b) Matta ve Markos'a göre koku dökme olayı Simun'un evinde olmuştur. Yuhanna'ya göre ise Mecdelli Meryem'in evinde olmuştur.

Cevap:Yuhanna da Mecdelli Meryem'in evinde olduğu ile ilgili bilgi verilmemiştir.Yine yanlış bilgi verilerek çelişki çıkarılmıştır.

c) Matta ve Markos'a göre kadın, kokuyu Hz. İsa'nın başına dökmüştür. Yuhanna'ya göre ise kadın kokuyu Hz. İsa'nın ayaklarına dökmüştür.Cevap:Kadın kokuyu hem İsa'nın başına hemde ayaklarına dökmüştür.Matta ve Markos kadının başına döktüğü yeri anlatmış,Yuhanna ise ayaklarına dökülen yeri anlatmıştır.

d) Matta'ya göre, kadının bu güzel kokuyu Hz. İsa'nın üzerine dökmesine öğrencileri karşı çıkmışlardır. Markos ve Yuhanna'ya göre ise sadece daha sonra ihanet edecek olan Yehuda İskaryot karşı çıkmıştır(Matta,26:6-12;Markos,14 :3-8;Yuhanna,12:-8).

Cevap:Öğrenciler Mecdelli Meryem'in İsa'ya döktüğünün nedenini anlamamışlardı.Bu yüzden kadının yağı boşa harcadığını yoksullar için satıp parasını yardım için vermek istemişlerdi.Matta itiraz eden öğrencileri isim vermeyerek anlatmış,Markos ve Yuhanna ise öğrencilerden sonradan ihanet edecek olan Yahuda'yı belirterek anlatmışlardır.

Sonuç,hiç olmayan bilgiler ve yalanlar ortaya atılıp çelişki veya çelişkiler çıkarılmıştır.Bu da İncil'in bir vahiy olmadığını gösterilmek için yapılmıştır.Fakat gerçekte bu gibi iddiaların doğruluğu yoktur.İncil Tanrı'nın bize sonsuza dek kalıcı olacak  verdiği değişmez sözleridir.Şimdiye kadar iddia edilen çelişkiler bitmiştir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo