12.05.2013

İslamda Kadına Veril(emey)en Değer

Bu konuda İslam’ın kuranında kadına bakış tarzını ve verdiği değeri göreceğiz. İslam’a göre kadın ve erkek eşit midir? Kadının değeri var mıdır? Her çağ için geçerli olduğu söylenen İslam ve kuranın günümüz için kadın erkek eşitliği var mıdır? Tüm bu sorulara Kuran'a ve hadislere göre cevap bulacağız. 

1-Kadının Peygamber Olamayışıİslam peygamber olarak sadece erkeklerin gönderildiğini söyler ve Kutsal Kitap'ta erkek peygamberler gibi Kutsal olan kadın peygamberleri kabul etmez.İslam'ın kadına olan bu eşitsizliği peygamberlikte de görülmektedir.Bakınız.İslam tüm peygamberleri kabul eder mi?

2-Kadına Hakaret ve Aşağılama

Kuranın kâtiplik konusunda bir erkeğin şahitliği olurken kadının iki şahitliği kabul olunuyor. Nitekim Bakara suresinin 282. Ayetinde şöyle diyor. 

‘…Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun)...‘’ 

Şimdi burada kadının yanılacağını mazereti öne sürülerek tek kadının şahitliği kabul olmuyor. Hâlbuki erkek de insan kadın da insan ikisi de yanılabilir. Bundan dolayı yanılacağını öne sürerek adeta kadını ikinci bir insan durumuna düşürüyor ve kadını erkeğe eşit görmüyor. Bu geçerli mazeret olamaz. Adil olduğu söylenen Allah’la bağdaşır gibi değil. 

Hatta kuran sadece kadının yanılacağı söyleyip kadını aklen eksik olduğunu ima etmiştir. Bunu şu hadiste de görmekteyiz. ‘’Kadınlar aklen ve dinen aşağı yaratıklardır’’(1) diyerek aşağılamış ve daha da ileri giderek kadını hayvanlarla aynı gruba dahil ediyor.

Ebû Zerr (r.a.)`den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir kimse önüne hayvan semerinin önündeki veya arkasındaki tahta kadar da olsa bir şeyi koymaksızın namaz kılarsa önünden geçen siyah köpek, kadın ve eşek onun namazını keserek bozar. Ebû Zerr`e sordum; Kara köpeğin kırmızı ve beyaz köpekten farkı nedir? Dedi ki: Ey kardeşimin oğlu benim Rasûlullah (s.a.v.)`e sorduğum şeyi sende bana sordun, siyah köpek şeytandır” buyurdular.(2)

Yani namaz kılanın önünden köpek, eşek ve kadın geçerse namazın bozulacağını ve yeniden kılınacağını söylemiştir. Kadını aşağılar şekilde köpek ve eşekle bir tutmaktadır ama nedense erkek için böyle dememiştir.Tamam madem namaz bozulmayı belirtmek için söylenmiş ise neden insan denilerek erkek ve kadın geçerse bozulur demiyor da özellikle sadece kadını belirterek hayvanlarla aynı kefeye koyma gereği duyuyor.Bu kadını değersiz görmek değil de nedir.

3-Çok Evlilik

Bir diğer konu ise erkeklere Nisa suresinin 3.ayetinde dörde kadar kadın alabileceğini söylemiştir. Ayet şöyledir ‘’Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. ‘’ 

Burada da doğuda bugün hale töre haline gelen kuma olayını artırmış ve çok eşliliği çıkarmış olabilir. Bu ayeti şöyle savunurlar erkek kadınlar arasında eşitliği sağlayamayacağından dolayı mecburen tek kadın alabilecek diyorlar. Bu yüzden tek eşliliği emrediyor diyerek savunurlar. O zaman Tanrı erkeklerin sağlayamayacağını biliyorsa böyle bir ayet göndermenin ne anlamı olurdu. Hâlbuki adil olan Tanrı kadına da bu hakkı verebilirdi. Ama Kuran'ın Tanrısı kadını erkeğe eşit görmediğinden bu hakkı sadece erkeğe tanımıştır.İslamcı kadın yazarların da bunu desteklemesi de ayrıca şaşırtıcıdır.

4-Mirasta Eşitsizlik

İslam kadınlara miras hakkında da erkeğe ayrıcalık yapmış kadına verilen mirastan iki katı verilmiş. Burada da Allah erkeği kadından üstün olduğunu açıkça ifade ediyor.

Nisa 34’te ‘’Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur.’’

Kuran da dediği gibi erkeği kadından üstün tutarak erkeğe kadının payından iki katı verileceğini belirtiyor.

‘’Nisa 7. Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır; ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından, gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır.’’ ve ‘’Nisa 11. Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder.’’ 

Hâlbuki Allah kadınlara da mallarından harcama yaptıkları için eşit sayabilirdi. Kadınları da erkeklerle eşit tutabilirdi ama nedense hep Allah erkeklerden yana oluyor. Sanki bunların erkek yada erkekler tarafından çıkarılmış olduğu izlenimi veriyor.

Tevratta Kadına verilen Miras Hakkı

Tevrat'ın kadının miras konusunda ise bir adaletsizlik görülmemektedir.Musa'dan önce İsrailliler kadını ikinci sınıf olarak görülerek babası ölen adamın oğlu olduğu zaman ona miras veriliyor,öldüğünde ise kızlara miras verilmiyordu.Ama Musa geldiği zaman babası ölen kızlar oğlu da olmayınca miras alamadıkları için o dönemin erkek hegomanyasına başkaldırarak miras haklarını istemişlerdir.Kızların bu davranışları o zamanlara göre adeta bir devrim gibiydi.Musa da bunu Rabbe sorarak ne yapması gerektiğini sormuş ve Rab de İsraillerin bu adaletsiz durumunu görerek kızlara da miras verilmesini istemiştir.

Say.27: 1-11 Yusuf oğlu Manaşşe'nin boylarından Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat oğlu Hefer oğlu Selofhat'ın Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa adındaki kızları, Buluşma Çadırı'nın girişinde Musa'nın, Kâhin Elazar'ın, önderlerin ve bütün topluluğun önüne gelip şöyle dediler:"Babamız çölde öldü. RAB'be başkaldıran Korah'ın yandaşları arasında değildi. İşlemiş olduğu günahtan ötürü öldü. Oğulları olmadı.Erkek çocuğu olmadı diye babamızın adı kendi boyu arasından neden yok olsun? Babamızın kardeşleri arasında bize de mülk verin."Musa onların davasını RAB'be götürdü.RAB Musa'ya şöyle dedi:"Selofhat'ın kızları doğru söylüyor. Onlara amcalarıyla birlikte miras olarak mülk verecek, babalarının mirasını onlara aktaracaksın."İsrailliler'e de ki, 'Bir adam erkek çocuğu olmadan ölürse, mirasını kızına vereceksiniz.Kızı yoksa mirasını kardeşlerine,kardeşleri yoksa amcalarına vereceksiniz.Amcaları da yoksa, mirasını bağlı olduğu boyda kendisine en yakın akrabasına vereceksiniz. Yakını mirası mülk edinsin. Musa'ya verdiğim buyruk uyarınca, İsrailliler için kesin bir kural olacak bu."

Eyüp.42: 15 Ülkenin hiçbir yerinde Eyüp'ün kızları kadar güzel kızlar yoktu. Babaları, kardeşlerinin yanısıra onlara da miras verdi.

Eyüp peygamber zamanına gelindiğinde ise erkekler gibi kadınlar miras alabilmişlerdir.

5-Kadına Şiddete Destek

Yıllardır kadına yapılan şiddetin ve zulümlerin bir nedeni de İslam ve Kuran'dır. Kuran ayetleri kadın için şunları der. 

Nisa 34’te ‘’…Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.’’ 

Nisa 128. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Kadın erkeğe baş kaldırırsa erkek onu dövebiliyor, şiddet gösterebiliyor. Fakat erkek, Nisa suresinin 128 ayetinde karı kocanın birbirlerine karşı takındıkları tavır aynı olmasına karşı karşın buna rağmen erkek kadına karşı gelirse ona uygulanmak istenen yaptırım kendisinin hanımıyla barış yapmasıdır. Burada açıkça anlaşılacağı gibi kadına büyük bir çifte standart uygulanmıştır. 

Hatta Muhammed de bunu öleceği son yıllarda ünlü veda hutbesinde erkeklere hitaben ‘’gerektiğinde siz erkekler hanımlarınızı dövebilirsiniz; ancak döverken, sakın onların vücudunda yara açacak bir tarzda vurmayın’’(3) diyerek bu adaletsizliği ve ayrımcılığı desteklemiştir.Halbuki bizlere örnek bir peygamber diye övülen birinin kadına yapılan haksızlığı eleştireceği yerde adeta bu haksızlığa ortak olmuştur.

6-Kadını Küçümsemek

Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. (İbni Hacer El Heytemi 2/121 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239)

Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet eder. (Sahihi Buhari 9/36) 

Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz. (Hafız Zehebi-Büyük Günahlar- Sayfa 187)

Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.(Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003)

Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm. (Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003)

Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü huylarına sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir. (Kadınlara Dini Bilgiler sayfa:88)

Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta. (Ebu Davud, Tıb, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115 Buhari,Nikah, 17/4805 )

Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin. (Sahihi Buhari)

Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir. (Ebu Davud, Tereccul, 5 )

Eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa, yüzüne güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir. (İmam Şarani Uhudul Kubra Sayfa 313, 867, 889 )

Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir. (İmamı Gazali-Kimyayı Saadet sayfa:178 İbn Ebi Şeybe,Musannaf, IV/II, 420)

Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir. (Kadınlara Dini Bilgiler 44,45 Suyuti, Leali II, 147; İbn Arrak, Tenzihü'ş Şeria II, 210)


Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar. (İbn Arrak II, 215) 

Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini öğretin. (İbnü'l Cevzi, Mevzuat II, 269)

Hadisler gayet açık yorum yapmaya bile gerek olmadığını düşünüyorum,yorumunu sizlere bırakıyorum.Peki İslam da kadına yapılan eşitsizlikler bu kadar mı?Tabi ki hayır daha bir çok konuda haksızlık yapılmakta mesela.

Kadın ve Tesettür
Kadın ve Ganimet
Kadın Cariyeler
Kadının Toplumdan Soyutlanması
Kadın ve Erkeğin birbirlerine hakkı
Kadının Boşama hakkı olmayışı gibi 

Evet, sonuç olarak ülkemizde neredeyse her gün gün kadına şiddet uygulanıyor veya öldürülüyor. Yıllardır gelişerek modern bir ülke olmaya çalışılırken kadına bakış açısı neden hiç değişmiyor hatta daha kötüye gidiyor. Tüm bunların sebebi toplumun etkilendiği İslami bakış açısından geliyor. Fakat gerçek adil bir Tanrı kadını erkeğin yanında eşit saymıştır.Şimdi bazı Müslüman bayan kardeşlerimiz bu hadisler uydurmadır,bunlar yalandır diyeceklerdir ama soruyorum bu hadisler yalansa Kuran da ki ayetler de mi yalan size göre?Eğer bunun doğru olduğuna inanıyorsanız vicdanınız bunları kabul ediyor mu?Kadına gerçek değeri veren Kutsal Kitap ise kadın erkek fark gözetmeksizin kadın ve erkeği eşit sayarak onlara peygamberlik vermiş,tek eşle evlilik yapmalarını istemiş,şiddet gibi insanlık dışı istememiş düşmanını bile sevmeyi öğretmiştir.Bakınız.Hristiyanlıkta Kadının Değeri

Kaynaklar

(1) Sahih-i Buhari muhtasarı tecridi sarih tercemesi ve şerhi,kitabül hayz,buhari cilt 1,s.402 

(3) Tecridi sarih tercemesi,10/398.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo