23.05.2013

İsa'nın Tutuklama Gecesinde çelişki var mı?

Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesörün iddialarını gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.327-330’da bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.

Muharref İncillerde Hz.İsa'nın Tutuklama Gecesinde Meydana Gelen Hadiselerle İlgili Olarak Görülen Çelişkiler: 

1-İsa’nın tutuklandığı yer Yuhanna da Kidron Vadisinin ötesinde bir bahçede olduğunu,Matta ve Markos İncil’ine göre Getsamani bahçesi olduğunu,Luka İncil’ine göre Zeytin dağı olduğunu söylüyor ve Hz İsa nerede tutuklandı, Getsemani Bahçesinde mi, Zeytin Dağında mı, yoksa Kidron Vadisinin ötesinde bir bahçede mi? diyerek çelişki iddia ediyor.
Cevap:Profesörümüz cevabı biraz da olsa sanırım biliyor çünkü Kidron Vadisinin içinde bir bahçe olduğunu söylüyor.Kidron Vadisinin içinde Getsamani bulunmaktadır[1] ve bu bahçenin dibinde ise Zeytin Dağı bulunmaktadır[2].Buna göre Yuhanna İsa’nın Kidron Vadisinde tutuklandığını anlatmakta,Matta ve Markos da vadide bulunan Zeytin Dağını anlatmıştır.Luka ise dağda bulunan Getsamani bahçesinde tutuklandığını anlatmıştır.İsa’nın tutuklandığı yer vadi,dağ,bahçe olarak farklı görünse de coğrafi açıdan aynı yer olduğunu ve bölgenin genişletilerek anlatıldığını görürüz.Mesela biri okulun bahçesindeki sınıfta tutuklandı diyelim ve bunu üç kişiye anlatmalarını söyleyelim.Bunu anlatan biri okulda tutuklandı,diğeri bahçede tutuklandı,bir diğeri de sınıfta tutuklandı dediği zaman hepsi de aynı yeri farklı bakış açısına göre anlatmış oluyorsa ve bu çelişki oluşturmuyorsa,İncil yazarları aynı bu şekilde İsa’nın tutuklandığı yerin aynı yerin farklı açılarla anlatarak çelişki oluşturmamaktadır. 

2-Yuhanna da İsa'yı tutuklamaya gelen Yehuda'nın yanında bir bölük asker vardı. Hz. İsa, gelenlere kimi aradıklarını sorunca onlar "Nasıralı İsa'yı" cevabını vermişler, İsa da onlara "İsa benim" cevabını vermiştir. Bu cevabı alan askerler, geri çekilip korkudan yere düşmüşlerdir. Diğer İncillerde bu yere düşme hadisesi yoktur. 

Matta ve Markos'a göre İsa'yı tutuklamaya gelen kalabalık onu tanımamaktadır, onları getiren Yehuda, Hz.İsa'yı onlara tanıtmak için onlarla gizli bir anlaşma yapmıştır. Yehuda onlara,"Kimi öpersem İsa odur, hemen onu tutuklayın"diye tenbih etmiştir. Olay da aynen bu şekilde cereyan etmiş, Yehuda, hemen İsa'ya sarılarak gelenlerin onu tanımalarını sağlamıştır. Bu hadise Yuhanna'da hiç yoktur. 

Onu tutuklamaya gelenler, Hz. İsa'yı karşılarında görüp onun İsa olduğunu anlayınca dehşete kapılarak geri çekilmiş ve yüzüstü yere düşmüşler mi, yoksa böyle bir hadise meydana gelmeyip, Yehuda, Hz. İsa'yı öpmek sureti ile tutuklamaya gelenlere onu bu surette mi tanıtmıştır? 

Cevap:Sinoptik İnciller İsa’nın hizmetini anlatmaktadırlar.Yuhanna İncil’i ise İsa’nın kimliğini anlatmaktadır.Sinoptik İnciller İsa’nın hizmetini anlattıkları için Yahuda İskariot’un İsa’yı öperek ihanet ettiğini anlatır.Yuhanna İncili ise Sinoptik İncillerden sonra 40-50 yıl sonra yazılmıştır.İsa’nın hizmetini anlatan Sinoptik İnciller Yuhanna ya kadar bilinmekteydi.Yuhanna İsa’nın hizmetine göre yazılmış olan Sinoptiklerde bu olayı herkes bildiği için tekrar etmemiş ve İsa’yı başka bir açıdan anlatmak için onun ilahi kimliğine göre anlatmıştır.İsa Yahuda İskariot tarafından öpmesiyle ele verildiğinde İsa da gelenlere kendini tanıtmış ve gelenler de yere düşmüşlerdir.Sinoptik İnciller İsa’nın hizmetini anlattıkları için Yuhanna da bu geçmemiştir ve bunda bir çelişki yoktur. 

3-Hz.İsa'nın tutuklandığı sırada onun öğrencilerinden, kılıcını çekip askerlere saldıran kişinin adı Yuhanna'da Petrus olarak geçer, diğer üç İncilde isim verilmez. Başkâhinin kölesinin kulağını koparan kim, Petrus mu, yoksa başka bir öğrenci mi? 

Cevap:Yuhanna da Petrus askerlere saldıran kişi olduğu anlatılmışsa Sinoptik bunun aksini zaten anlatmamışlardır.Sadece ismini belirtmemişlerdir ve bu da bir çelişki oluşturur mu? 

4- Hz İsa, Dört İncil’e göre de tutuklandığı sırada kendi adamlarının gelenlere karşı kılıç kullanmasına mani olmuştur. Fısıh Yemeğinden sonra tutuklanacağını Havarilerine haber veren Hz.İsa, diğer İncillere göre kendi tutuklanışını engellemek üzere hiçbir şey yapmamış, askerlere karşı hiç direnmemiştir. Ama Luka İnciline göre, tutuklanacağını bilen İsa, tutuklanmasını engellemek ve tutuklamaya gelenlere karşı direnmek için bazı tedbirler almıştır. 

Tutuklanacağını öğrencilerine haber verdiği konuşmasının sonunda o, öğrencilerine şöyle talimat vermiştir: "Şimdi kesesi olan onu yanına alsın, torbası olan onu da yanına alsın, kılıcı olmayan, abasını satıp bir kılıç alsın... Rab işte burada iki kılıç var dediler. O da onlara,' yeter ' dedi"( Luka, 22 : 36-38). Lukadaki bu ifadeye göre, Hz. İsa Havarilere, kendisini korumaları için abalarını satıp kılıç almalarını emretmiştir. Nitekim kılıçlı öğrencilerden biri, tutuklamaya gelenlerden birine saldırarak onun kulağını kesmiştir. 

Mademki Hz. İsa, Havarilerine kendisini kılıçla korumalarını emretmiştir, öyleyse neden kendisini korumak üzere kılıçlarına davranan bu öğrencilerine engel olmuştur? Öğrencilerine "Abalarınızı satıp kılıç alın ve beni koruyun" dediği halde, niçin kulağı kesilen adamın kulağını tedavi etmiştir? 

Tutuklama gecesinde tutuklamaya gelenlere karşı koymak ve Hz. İsa'nın tutuklanmasına engel olmak için Havariler abalarını satıp kılıç aldılar mı, almadılar mı? Eğer Hz. İsa onlara kılıç almalarını söylememişse niçin o anda orada kılıç bulundurmuşlardır? Eğer kılıç almalarını onlara emretmişse, o zaman oraya gelenlere kılıçla karşı koydukları sırada öğrencilerine Hz. İsa niçin engel olmuştur? 

Cevap:İsa’nın öğrencilerine kılıç aldırmalarının nedeni İsa'nın öğrencilerine göstermek istediği şey kendisinin dünyaya geliş amacının ne olduğunu onlara göstermekti. Çünkü öğrencileri hala İsa'ya kendilerini Roma'nın egemenliğinde çıkaracak siyasal bir Mesih gözüyle bakıyorlardı. İsa’nın krallığı bu dünyada değil ama onlar öyle sanıyorlardı.İsa da amacının böyle olmadığını öğrencilerine göstermek istiyordu ve bunun için onlara yanlarına kılıç almalarını istedi.İsa tutuklanırken onlara amacının kılıçla olmayacağını göstermek için Petrus’un kılıçla kulağını kestiği askeri tedavi etti ve öğrencilerini "Kılıcını yerine koy!" dedi. "Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek(Matta 26:52) diyerek onlara kılıç ile krallık olamayacağını anlatmıştı. 

Kaynaklar
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Kidrontal 
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Getsemani
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo