19.05.2013

İsa İnsanoğlu mu Tanrı oğlu mu?

Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesörün iddialarını gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.324-326’da bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.Muharref İncillerde Hz, İsa'nın "İnsanoğlu" ve "Allah'ın Oğlu" Olarak Anılması Konusunda Ortaya Çıkan Çelişkiler:

Sinoptik İncillerde zaman zaman Hz. İsa'nın, kendisinden, adeta ulûhiyetini yalanlarcaşına "İnsanoğlu" diye bahsettiğine şahit olmaktayız. Fakat bu İncillerin diğer bazı yerlerinde "Allah'ın Oğlu" tabirinin geçtiğini de görmekteyiz(Matta, 16 : 16; Markos, 13 : 26-27; Luka, 9 :20;Yuhanna, 1:14). 

Bir insan, hem Allah'ın oğlu, hem de İnsanoğlu olabilir mi? İnsanoğlunun Allah'ın oğlu olması mükün müdür?

Cevap:Tanrı bize kendisini üç özde tanıtmıştır.Bunlar Tanrının bir ruhu,aklı yani sözü bir de bedeni olarak bildirmiştir.Tanrı sözü  olarak tanıttığı İsa'yı dünyaya göndermiştir.İsa'nın da bundan dolayı sahip olduğu iki doğası vardır.İsa'nın doğası gereği hem insanoğlu olması hemde Tanrının oğlu olmasıdır.İsa'nın İnsanoğlu olması durumu onun Tanrının aklı olan sözünü  Meryem'e ruhunu göndermesiyle bakire Meryem'den babasız olarak insan olarak doğmasıyladır.İsa'nın bu yönü onun insan tarafını gösterir.İsa'nın bu yönü onun Tanrının sözü (kelimesi) olmasından dolayı  bu sözün insan bedeni almasıdır.

İsa'nın diğer bir yönü de onun Tanrının oğlu olmasıdır.İsa'nın Tanrı oğlu olması Tanrının biyolojik bir oğlu olması değil tam tersine ruhsal oğlu olması ve Rabbin sözü olmasından dolayıdır.İsa Meryem'den Tanrının ruhuyla sözün bir anne karnında insan  olmasıyladır.İsa bu iki doğasıyla Tanrının bağrında onun sözü olarak Tanrının oğlu oluşunu hemde anneden doğan bu sözün ruhsal olarak tanımlamak için Tanrı oğlu denilmiştir.Tanrıdan doğan birisine bundan daha iyi bir tanımlama yapılamazdı herhelde.İsa doğası gereği hem insan hemde ruhsal olarak Tanrı oğlu olduğuna  göre bunda bir çelişki yoktur.

Bir demir düşünelim onun hem maddesel olarak demir doğası vardır.Birde bu demiri ateşte ısıtıldığı zaman onun bir ısıtıcı doğası oluşmaktadır.Demir hem kendi maddesi olduğu gibi hemde ısıtıcı bir doğaya sahip olmaktadır.Demir ısıtıcı doğasını kazandığı için demir doğasını kaybetmemiştir.Demirin hem kendi hemde ısıtıcı doğaya sahip olması bir çelişki oluşturmuyorsa İsa'nın doğasında da bir çelişki oluşturmamaktır.

Aslında İncillerde Hz.İsa için söylenen "Allah'ın oğlu" tabiri onun ilâhlığına delalet etmez. Çünkü "Allah'ın oğlu", "babanın oğlu" tabirleri sadece Hz. İsa için değil, Havariler için, hatta Hz.İsa'ya inanan bütün Hristiyanlar için de kullanılmaktadır.Mesela: "Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.öyleki göklerde olan babanızın oğulları olasmız"(Matta, 5: 44-45). 

Demek ki babanın oğlu, Allah'ın oğlu olmak İncillere göre bile, sadece Hz. İsa'ya ait bir imtiyaz değildir, iman eden herkes Allah'ın oğlu olmaktadır. Bu tabir, daha açık ve daha net bir şekilde Yuhanna İncilinde şöyle açıklanmaktadır: "(Yahya) kendi yurduna geldi, ama halkı onu kabul etmedi. Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine 'Allah'ın oğlu' olmak hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Allah'tan doğdular"(Yuhanna, 1:11-13).

Yuhanna'nın bu beyanına göre Allah'ın oğlu olmak, sadece Hz.İsa ve ona iman edenlere mahsus değildir.Bu sıfat, Hz.İsa'dan önce gelen Hz. Yahya'ya ve ona iman edenlere de nisbet edilmektedir. Hz. Yahya'nın davetine inananlar, Allah'ın oğulları olarak, kandan, bedenden değil, bizzat Allah'tan doğmuşlardır, onlar Allah'ın oğullarıdır. Yuhanna'nın mantığına göre Hz.İsa,Havariler, Hz.İsa'ya inanan bütün Hristiyanlar, hatta Hz.Yahya ve onun öğrencileri "Allah'ın Oğulları" olduklarına göre, bunların hepsi birer ilâh olmaktadırlar. 


Kutsal Kitap’ta İsa’nın dışında başka insanlara da “Tanrı Oğlu” veya “Tanrı’nın Oğulları” diye hitap edildiği yönündeki iddialara karşı, Aziz Thomas Aquinas, İsa ile ilgili ifadelerin diğerlerinden farklı olduğu ve daha özel bir nitelik taşıdığı kanaatindedir. Yeni Ahit’te “Oğul” kelimesinin bazen yalın olarak kullanıldığı “Sevgili Oğlum budur”(Matta 3:17), bazen de İsa Mesih’in “Biricik Oğul” olarak isimlendirildiği görülmektedir(Yuhanna 1:14, 18).

Pavlus’un İ sa Mesih ile ilgili söyledikleri ise, O’nun “Oğul” olma bakımından sahip olduğu ayrıcalıklı mevkii daha açık bir şekilde dile getirmektedir: Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri, Oğlu’nun benzerliğinde olsunlar diye önceden kararlaştırdı. Öyle ki, Oğul birçok öbür kardeşin arasında ‘ ilk doğan’ olsun(Romalılara 8:29).

Bu son cümleyi delil olarak gösteren Aquinas, “Sayet sa Mesih digerleri gibi genel anlamda ‘Oğul’ olarak isimlendirilseydi, kendisine ‘ İlk doğan’ unvanı verilmezdi. ‘İlk doğan’ unvanı, ‘Oğul’ unvanının İsa Mesih’ten diğerlerine geçtiğini gösteriyor” demektedir(1).

Thomas Aquinas, İsa Mesih’in “Oğul” olma konusundaki ayrıcalıklı yerine işaret eden baska Kutsal Kitap ifadelerine de deginmektedir. Eski Ahit’te ruhların takdis edilmesi ve günahların bağışlanması gibi sadece Tanrı’ya ait olan bazı nitelikler vardır;bu niteliklerin bir başkasına atfedilmesi mümkün değildir(Levililer 20:8; Yeşaya 43:25).

Yeni Ahit’te ise bu iki özelliğin İsa Mesih’e de verildiği görülmektedir(İbraniler 2:11; 13:12; Matta 9:6). O halde ruhları takdis eden ve günahları bağışlayabilen İ sa Mesih’in Tanrı Oğlu olmasıyla, ruhları takdis edilmiş ve günahları bağışlanmıs olanlara “oğul” denilmesi arasında fark vardır ve bu sebeple İ sa Mesih hem Tanrı Oğlu hem de Tanrı’dır(2)*.

Kaynaklar
(1)SCG, IV/4:14.
(2)SCG, IV/4:16.
*Thomas Aquinas,Muhammet Tarakçı,s.113-144.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo