30.03.2013

İncil'in Dili Hakkında

Soru:İncil'in dili nedir?İsa'nın ana dili neydi?İncil neden  İsa'nın dili ile yazılmadı?Eğer İncil İsa'nın diliyle yazılmamış olması onun bozulmuş olduğunu göstermez mi?

Cevap:Müslümanlar İsa Mesih'in dilinin Aramice olduğunu ileri sürerek İncil'inde bu dilde olması gerektiğini ve İncil'in bu dilde olmadığı için bozulduğunu ve değiştiğini ileri sürerler.

İsa Mesih'in Ana Dili

Evet,İsa Mesih'in konuştuğu Aramice olduğu doğrudur.Aramice dili ise İsa Mesih Aramice'nin Bunu İncil de İsa'nın çarmıhta iken söylediğinde görebiliriz.Mat.27: 46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, "Eli, Eli, lema şevaktani ?" yani, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı.

"Eli, Eli, lema şevaktani ?" cümlesi Aramicedir ayrıca Daniel 2′den 7′ye ve Ezra 4′ten 7′ye kadar olan bölümlerde ve İncil’deki, bazı önemli ifadeler de Aramicedir.Aramice, Büyük İskender zamanına kadar (M.Ö. 6. yüzyıldan M.Ö. 4. yüzyıla kadar olan dönem) yakın doğunun “ortak lisanı”.(1)


Peki o zaman İsa Mesih sadece Aramice mi biliyordu,elbette hayır.Bunu nereden biliyoruz.İncil içinde "İbranice'de ... denilen" şeklinde ayetler mevcuttur. Eğer İncil İbranice (Aramice) yazılmış olsaydı, okuyucular için tekrar "İbranice'de ... denilen" şeklinde açıklama da yazılmazdı;

Yuhanna 5:2 Yeruşalim`de Koyun Kapısı yanında, İbranice`de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır.

Yuhanna 19:13 Pilatus bu sözleri işitince İsa`yı dışarı çıkardı. Taş Döşeme İbranice`de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu.

Yuhanna 19:17 Askerler İsa`yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası İbranice`de Golgota denilen yere çıktı.

Aşağıdaki ayetlerde de bazı İbranice (Aramice) kelimeler geçmektedir. Bunlar, İsa'nın sadece Aramice konuştuğunu ve İncil'in Aramice yazıldığını göstermez, İsa'nın Aramice de konuşabilediğini ve İncil'in Grekçe yazıldığını ispat eder. Çünkü eğer İncil Aramice yazılsaydı, Aramica olarak okuyan İncil okuyucularına Aramice bir kelimenin açıklaması, o kelimeden hemen sonra, aynı cümle içinde yapılmazdı.

Yu.20: 16 İsa ona, "Meryem!" dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice, "Rabbuni!" dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir.


Düşünün ki bu yapılanın benzeri Türkçe'de yapılmış olsun;"Atatürk, "Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi, mutlu; mutlu demektir." gibi bir anlamsız açıklama yapılmış olurdu. İşte İslamcıların Aramice iddiaları bu kadar saçma ve gülünçtür.Ayrıca Eğer İsa Mesih sadece İbranice(Aramice) bilseydi neden Meryem'e tekrar ''Rabbuni'' demesi gerekirdi? Burada Meryem'in İbranice bilmediğini de görüyoruz demek ki o zaman İsa Mesih Meryem'in İbranice bilmediği bir dil dışında bildiğini ispat ediyor.

İsa Mesih de bir Yahudi olduğuna göre farklı dillerde olanları görüyoruz.Bunu yine İncil de görebiliriz.Elç.6: 1 İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde, Grekçe konuşan Yahudiler, günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice* konuşan Yahudiler'den yakınmaya başladılar.(2)
   

İncil Hangi Dilde?

Genel anlamda kabul edilen yorumların vardığı sonuçlara göre, Yeni Ahit hemen hemen M.S. 45 - 98 yılları arasında Grekçe olarak yazıldı.

Yunanca, Yeni Antlaşma’nın neredeyse tümünün lisanıdır. Aynı zamanda, İngilizce’nin günümüzün modern dünyasındaki konumu gibi, İsa zamanındaki evrensel lisan da Yunancaydı. Yunan alfabesi, tahminlere göre Fenikelilerden alınıp, Yunan konuşma sistemine ve yazı istikametine adapte edilmiştir. Bir çok Batı-Sami dilinde olduğu gibi, Yunancada ilk önceleri, sağdan sola doğru bir istikamette yazılmaktaydı. Daha sonra baştan sona ve sondan başa tekniğine geçilmiş, en sonunda ise soldan sağa yazı istikameti kabul edilmiştir.

Büyük İskender’in Fetihleri, Yunan lisanının ve kültürünün yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Bölgesel lehçelerin yerini, yoğun bir şekilde “Helenistik” ya da “koine” (müşterek) Yunanca almıştır. Koine lehçesi, Attike Yunancaya bir çok yerel ifadelerin girmesine sebep olmuştur. Böylece lisan daha sınırsız, kozmopolitan bir kimliğe bürünmüştür. Gramerin basitleştirilmesi, evrensel kültüre daha iyi bir şekilde adapte olmasını sağlamıştır. Yalın ifadeli ve yaygın konuşma alanı olan bu yeni lisan, ticaretin ve diplomasinin ortak dili haline gelmiştir. Yunanca lisanı, klâsik şeklinden, koine biçimine dönüştükçe, zarafetinin büyük bir kısmını ve ince ayrıntılarını yitirmiştir. Her şeye rağmen onu farklı kılan güç, güzellik, berraklık ve mantık üzerine kurulu konuşma sanatı gibi karakteristik özelliklerini yitirmemiştir.

Havari Pavlus tarafından Roma’daki Hristiyanlara yazılan mektupların Latince yerine Yunanca yazılmış olmaları derin bir anlam içermektedir. Hükümet işlemleri dışında o günkü Roma İmparatorluğu, kültürel olarak Yunan etkisi altındaydı.

Yunanca, Yeni Antlaşma yazarının ifade etmek istediği anlamı, gölgesine kadar sunabilecek bolluğa ve yeterliliğe sahipti. Örneğin, Yeni Antlaşma’da “sevgi” için iki adet kelime (iki tür sevgi), “başkası” için de iki adet kelime (aynısından bir başkası, değişik bir başkası), bilgelik çeşitleri için ise bir çok kelime mevcuttur. Dikkat çekici bir şekilde, eros (sevginin üçüncü türü) gibi, o dönemin Helenistik kültüründe yaygın bir şekilde kullanılan birçok kelime, bilinçli olarak kullanılmamıştır. (3)

Aramice, linguistik değerleri bakımından İbraniceye çok yakındır ve yapısal formu bakımından da çok benzerdir. Kutsal Kitap’taki Aramice bölümlerde, İbranice yazılmış olan bölümlerdeki alfabenin aynısı kullanılmıştır. İbraniceden farklı olarak Aramice, başka lisanlardan aldığı bir çok kelime ve çok çeşitli bağlaçlar da dahil olmak üzere, daha geniş bir kelime yelpazesi kullanır. Ayrıca, “olmak” fiilinin değişik şekillerde kullanımı ya da ortaçların zamirlerle kullanımı gibi özelliklerin geliştirmesiyle, daha ayrıntılı bir gramer yapısını barındırmıştır. Aramice, İbraniceye göre daha az şiirsel ve daha az coşkulu bir lisan olsa da, mutlak bir ifade imkânı sunan daha üstün bir iletişim aracıdır.

Aramice, belki de tarihte bilinen en uzun süre kullanılan lisan olma özelliğine sahiptir. Kutsal Kitap ataerkil döneminde kullanılmaktaydı ve günümüzde hâlâ Aramice konuşan kişiler mevcuttur. Aramice ve onun akrabası Süryanice, değişik yerlerde ve değişik zamanlarda kullanılarak, evrim geçirmiş ve bir çok lehçeyi oluşturmuştur. Yalınlığı, anlaşılırlığı ve kesinliği, karakteristik özelliklerini oluşturmaktadır. Gündelik hayatın tüm ihtiyaçlarına kolayca adapte olabilmiştir. Eğitimciler, devlet adamları, avukatlar ya da tüccarlar için aynı derecede işlerlik ile hizmet verebilmektedir. Bazı kişiler Aramiceyi, Sami dilinin İngilizcesi olarak adlandırırlar. (4)

İncil Neden İsa'nın Dili ile yazılmadı?

İsa'nın zamanında hem Aramice hemde Grekçe (Yunanca) olduğu ve neden İncil'in Grekçe olduğu sorusu kalmış oluyor.İsa Mesih'in mesajı Roma'da bulunan Yahudilere ve tüm uluslara olduğunu biliyoruz,bu yüzden de o zamanın genel olan en yaygın dili ile olabilirdi.Mısırlı Hristiyan müellif Habib Said, incillerin Yunanca yazılması ve Yunan kültürünün Hristiyanlığa etkisi konusunda şunları söylüyor:

"Hz.İsa'dan altı asır önce başlayan Yunan kültür ve medeniyet hamlesi, Hz.İsa'dan üç asır sonraya kadar devam etmiştir. Bu dokuz asırlık dönem zarfında Yunanlılar, felsefî çalışmalar yapmışlar ve akla önem vererek bütün dünyayı etkileyen bir Yunan kültürünün meydana gelmesini sağlamışlardır. Yunanlılar, ilme ve akla büyük önem verdiklerinden, Hristiyanlık ortaya çıktığı zaman hemen bu dini kabul etmişlerdir. Hristiyanlığm gelişme çağlarında Yunan dilinin çok gelişmiş olması, Hristiyanlığm yayılmasında bu dilden istifade etmesine yol açtı. Çünkü, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan milletlerin ortak konuşma ve anlaşma dili Yunanca idi.(5)

Kaynaklar
(1)Albright AP, 218
(2)http://www.hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=320824
(3)Dockery, FBI, 224-25, 227
(4)Dockery, FBI, 221
(5)Habib Said, Tarihu'l-Mesihiyye,Fecru'l-Mesihiyye, Kahire,?,s. 19
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo