13.02.2013

Mahşer ve Yargılama

Soru:Hristiyanlıkta mahşer var mıdır,varsa yargılama nasıl olacaktır,bilgi verebilir misiniz.

Cevap:Ölümden sonra hayat herkesin merak ettiği bir güncel konudur.Aynı zamanda ölümden sonra da iyi ve kötülerin yargılanması da bir o kadar önemlidir. Ölümden sonra biri özel diğeri genel olmak üzere iki türlü yargılama vardır.Biri Yargı kürsüsü isimlendirilen diğeri de Büyük Beyaz Taht Yargısıdır.
Yargı Kürsüsü

Yargı Kürsüsü ölümden sonra İsa'ya iman edenlerin yargılanacağı yargıdır. Romalılar 14:10-12, “Tanrı’nın yargı kürsüsünün önüne hepimiz çıkacağız...Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir” der. İkinci Korintliler 5:10 bize, “Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız” der. 

Mesih’in yargı kürsüsü, kurtuluşu belirlemez; kurtuluş Mesih’in bizim için sunduğu kurban (1 Yuhanna 2:2) ve O’na olan imanımız tarafından belirlenir (Yuhanna 3:16). Bizim bütün günahlarımız bağışlanmıştır ve onlardan ötürü hiçbir zaman mahkumiyet altına girmeyeceğiz (Romalılar 8:1). Mesih’in yargı kürsüsüne, Tanrı’nın günahlarımızı yargılaması olarak değil, Tanrı’nın yaşamlarımızı ödüllendirmesi olarak bakmalıyız. Evet, Kutsal Kitap’ın da dediği gibi, hayatlarımızın hesabını vermemiz gerekecektir. Bunun bir kısmının, işlemiş olduğumuz günahların hesabını vermek olacağı kesindir. Ancak, Mesih’in yargı kürsüsünün ana odağı bu olmayacaktır. 

Mesih’in yargı kürsüsünde, inanlılar Mesih’e ne kadar sadık bir şekilde hizmet etmiş oldukları temel alınarak ödüllendirileceklerdir (1 Korintliler 9:4-27; 2 Timoteos 2:5). Yargılandığımız şeylerden bazıları, Büyük Görev’e ne kadar iyi bir şekilde itaat ettiğimiz (Matta 28:18-20), günah üzerinde ne kadar zaferli olduğumuz (Romalılar 6:1-4) ve dilimizi ne kadar iyi bir şekilde kontrol altında tuttuğumuz da (Yakup 3:1-9) olacaktır. Kutsal Kitap inanlıların Mesih’e ne kadar sadık bir şekilde hizmet ettikleri temel alınarak kendilerine değişik şeyler için taçlar verildiğinden söz eder (1 Korintliler 9:4-27; 2 Timoteos 2:5). Kutsal Kitap’ta sözü edilen çeşitli taçlar 2 Timoteos 2:5, 2 Timoteos 4:8, Yakup 1:12, 1 Petrus 5:4 ve Vahiy 2:10’da tanımlanır. Yakup 1:12, Mesih’in yargı tahtı üzerinde nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda iyi bir özet oluşturur: “Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab'bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

Büyük Beyaz Taht Yargısı

Büyük Beyaz Taht yargısı Vahiy 20:11-15’de tanımlanır ve kaybolmuş insanların ateş gölüne atılmasından önceki son yargıdır. Vahiy 20:7-15’den bu yargının bin yıldan sonra ve İblis, canavar ve sahte peygamberin ateş gölüne atılmasından sonra gerçekleşeceğini biliyoruz (Vahiy 20:7-10). Açılan kitaplar (Vahiy 20:12) herkesin iyi ve kötü olmak üzere yaptığı işlerini içerir, çünkü Tanrı söylenen, yapılan ya da hatta düşünülen her şeyi bilir ve herkesi bunlara göre ödüllendirecek ya da cezalandıracaktır (Mezmur 28:4; 62:12; Romalılar 2:6; Vahiy 2:23; 18:6; 22:12).

Ayrıca bu sırada, “yaşam kitabı” adı verilen bir başka kitap daha açılacaktır (Vahiy 20:12). Bir insanın Tanrı ile sonsuz yaşam mı, yoksa ateş gölünde sonsuz ceza mı alacağını belirleyen bu kitaptır. Hristiyanlar yaptıklarından sorumlu tutuldukları halde, Mesih’te bağışlanmışlardır ve isimleri “dünya kurulalı beri yaşam kitabına yazılmıştır” (Vahiy 17:8). Kutsal Yazılar’dan ayrıca, bu yargıda ölülerin “yaptıklarına göre yargılandıklarını” (Vahiy 20:12) ve “adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldığını” da biliyoruz (Vahiy 20:15)(2).

Hristiyanlık söz konusu olduğunda son yargılamayı kimin yapacağı meselesi de çözülmesi gereken bir problem olarak ortaya çıkar.

Daha somut olarak ifade etmek gerekirse son yargılayıcı Baba Tanrı mı yoksa Oğul mu olacaktır?Aquinas'a göre insan doğasına bağlı olarak acı çeken ve öldükten sonra dirilen Mesih genel yargılamayı yapacaktır.Nitekim Baba Tanrı'nın Oğul'a böyle bir yargılama yetkisi verdiği Kutsal Kitap'ta açık bir şekilde ifade edilir(Yuhanna 5:27).Bununla birlikte son yargılama esnasında İsa Mesih'in yanında oturacak olan Havariler de görev alacaklardır(Matta 19:28)(3).


Kaynaklar

(3)St.Thomas Aquinas,Muhammet Tarakçı kitabından yararlanılmıştır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo