13.12.2012

Muhammed Son Peygamber mi?

Müslümanların iddia ettiği gibi Muhammed son peygamber midir?Müslümanlar Muhammed'in son peygamber olarak tüm insanlara geldiğini iddia ederek Muhammed'e ve onun dinine inanmadıkça iman etmediklerini söylerler.


Muhammed Peygamberliğini Yahudilere ve Hıristiyanlara kabul ettirmek için İncil'in orjinal dilinde olan grekçe de Paraclet ifedesinin tesellici,avutucu anlamlarına gelen ifadesini,(Arapçada faraklit olarak geçer) kendisi olduğunu söylemişti.Daha önceki yazımda İncil'de geçmediğini yazmıştım.Bu yazımda ise Muhammed'in peygamberlik iddiasını Peygamberlik üzerinden değineceğim.


O zaman Muhammed İncil'de geçmediği halde bunu nasıl ve nereden yapmıştı?İncil'de yer alan Kutsal Ruh İsa Mesih'in ölümünden sonra peygamberlik hevesine kapılan kişilerin çok işine yaramıştır.Bunlardan biri de Mani dini
diğer anlamı Maniheizm diniydi.216 yılında Mardin doğumlu Mani adlı kişide İncil'de Kutsal Ruh'u kendisini işaret ediyor diyerek Peygamberlik iddiasında bulunmuştu.Peygamber olduğunu söyleyen Mani kendisinin de melek tarafından vahiy aldığını iddia etmişti.

Arap tarihçisi en-Nedîm'e göre bu ziyareti yapan bu melek "et-Taum" (ikiz anlamına gelen Nebatîce bir sözcük) adlı bir melektir demiştir.Bu Peygamberde son peygamber olduğunu ve şarap içilmesini yasaklamıştı.İnananlarına oruç ve dua etmelerini söylemişti.Arınma işlemi su ile, ya da su bulunmazsa toprak ile yaparlardı.(1)


Peki o zaman Muhammed bunu Mani Peygamber gibi iddiada bulunmayı nasıl yapmıştı?Anlaşılan o ki Muhammed'de Mani gibi aynı kaynaktan yararlanarak Tanrı tarafından önceden haber verildiği denemesine girişmiştir.

Hiç Kuşku edilemez ki bu yukarıdaki hükümleri ve örnekleri Muhammed'e iletenlerden biri Selman-i Farisî 'dir. Çünkü Selman-i Fârisî,Hristiyanlıktan dönme Selman-ı Farisî  siyer'in yazarları İbn-i İshak, İbn Hişâm ve Tabakat yazarı İbn-i Sa's gibi (ya da benzeri) kaynakların bildirmesine göre, Selman-ı  Farisî, İranlı bir "Mecusî" iken çok genç yaşta Hristiyanlığı kabul ederek Suriye'ye gelmiş, daha sonra Bedevîler tarafından esir alınıp bir Yahudi'ye satılmış ve onun tarafından Medine'ye getirilmiştir. Kölelikten kurtulmak için Muhammed'e başvurup da onun tarafından satın alınmasıyla İslam'a girmiş ve azad olmuştur. Hristiyan ve Yahudi dinlerini en iyi bilen birisi olarak Farisi, Muhammed'e sadece din konusunda değil, yönetim ve savaş konusunda da Muhammed'e yardımcı olmuştur. Bu yüzden Tevrat'ı ve İncil'i çok iyi bildiği için din konularında Muhammed'e çok yardımcı olduğu muhakkaktır. 

Bunu yaparken, pek muhtemeldir ki Rumca'da yerleşik olan "Priklitos" sözcüğünü (ki yukarda dediğimiz gibi, Arapça'ya "Faraklit" olarak çevrilmiştir), İncil'in Rum'ca çevirisindeki "Paracletos" yerine kullanmıştır. "Priklitos" sözcüğü ise "Tanrı'ya çok şükreden", "Tanrı'yı çok yücelten", ya da "Herkesten fazla övülen" kimse anlamındadır.

Ve işte Arapça'da, Tanrı'ya şükredici ve Tanrı'nın ululuğunu dile getirici şekilde teşekkür anlamına gelen "Hamd" sözcüğü, "Ahmed" adı'nın kökeni olduğu için Muhammed, İncil ile ilgili olarak kendisine bilgi verenlerin yöneldikleri bu söyleyiş benzerliğinden (yâni "Paracletos" sözcügünün "Priklitos" diye telaffuz edilmiş olmasından) yararlanmış, böylece kendi adının İncil'de zikredildiğini ve "peygamber" olarak Yahudi'lere ve Hıristiyan'lara gönderileceğinin önceden bildirildiğini öne sürmüştür.

Peki Muhammed'den önce peygamberlik iddiası bulunan Mani peygamber gibi Muhammed'in ölümünden sonra olmamış mıdır?İslami kaynaklara göre olmuştur.

Muhammed'den Sonra Çıkan Peygamberler

1.El-Esved el Ansi,Ansi'nin (11/632) asıl adı Ayhale b.ka'b b. Avf. el-Ansi'dir.El esved Ans kabilesindendir.Kendine rahmanul yemen dedirtmiş ve rahman adına konuşmaya başlamıştır.(2)Haberi Muhammed'e ulaşınca o da Kays b. hübeyre el mekşuh el muradiyi el-esved'le savaşmaya gönderir.(3)Kays sarhoş halde(!) uyurken onu boğazlar ve öldürür.

2.Tuleyha b.Huveylid el-Esedi,Esed oğulları kabile reisi (21/642)'da Muhammed'in sağlığında ortaya çıkıp peygamberlik iddiasında bulunmuştur.(4)O kendisinin Allah'ın resulü ve gönderilmiş bir nedi olduğunu Cebrail'in Muhammed'e vahiy getirdiği gibi,kendisininde ihtiyaç duyduğu bilgileri de vahiy yoluyla zül-menun adında bir meleğin getirdiğini ileri sürmüştür.(5)

Ve daha Secah bint el-Haris,Müseylimetül Kezzab el-hanife gibi.(6)

Peygamberlik İddiası
Tüm bu bilgilere göre Mani peygamber mi son?Yoksa Muhammed peygamber mi? Yada Muhammed'den sonrakiler mi? Hangisini son kabul edeceğiz. İkisi de aynı aynı kaynağa dayanarak peygamberliklerini ilan ettiler.Her ortaya çıkan kişi son peygamber olduğunu iddia ederse hangisini son kabul edeceğiz.Günümüzde de peygamber olduğunu iddia eden kişiler yok mu? Onları da peygamber mi kabul edeceğiz.

Mademki İsa Mesih Muhammed'i önceden bildireceğini söylediyse neden açıkça bunu herkesin kavrayabileceği şekilde söylemedi? O zaman İsa Mesih ne dedi?İsa Mesih;

Vahiy.22: 13(İncil)Alfa* ve Omega*, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im.
diyerek kendisinin açıkça son olduğunu belirtmiştir.Ayrıca sahte peygamberlerin çıkacağını ve peygamberleri meyvelerinden diye yaptıkları işlerden teşbih yoluyla benzeterek söylemiştir.
Mat.7: 15 "Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır.

Mat.7: 16 Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm,deve dikenlerinden incir toplanabilir mi?
Mat.7: 17 Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir.
Mat.7: 18 İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez.
Ve son olarak her meleğe inanılmaması uyarısında bulunmuştur.

1.Yu.4: 1 Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.
1.Yu.4: 2 İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız.
1.Yu.4: 3 İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi, Mesih Karşıtı'nın* ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır.
1.Yu.4: 4 Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.
1.Yu.4: 5 Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler.
1.Yu.4: 6 Bizse Tanrı'danız; Tanrı'yı tanıyan bizi dinler, Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin Ruhu'yla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. 
Sonuç olarak,hem ruhtan vahiy aldığını ve her peygamberlik iddiasında bulunan son peygamber hem mantık hemde Tanrı açısından mümkün olamaz.Tanrının bir planı vardır ve bu plan değişmezdir.Kaynaklar

(1)http://tr.wikipedia.org/wiki/Mani_dini

(2)El Buhari,Menakıb,25,Meğazi,72,Ta'bir,38;Müslim,Rüya,21;Et Tirmizi,Rüya,10;İbni Mace,Rüya,10,İslamda Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik olgusu s.102.

(3)Et-Taberi,Tarihut-Taberi,3,231,İslamda Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik olgusu s.102.

(4)Et-Taberi,Tarihut-Taberi,3,256;İbn Haldun,Tarihu ibn haldun,2/2,70-71;İslamda Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik olgusu s.103.

(5)İslamda Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik olgusu s.104.

(6)İslamda Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik olgusu kitabı.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo