21.04.2013

İncil'de Yahya hakkında çelişki mi var?

Müslümanlar Kuran’ı kanıtlamak için İncil’de çelişki aramaktadırlar. Düşünebiliyor musunuz eğer bir kitap Tanrı katından geliyorsa onda çelişki olabilir mi? Müslümanların birde biz tüm kitaplara inanırız ama siz bizim kitaba inanmazsınız demeleri yok mu? Hem kitaba inanırım dersin de sonra bu değişti yok oldu bunda çelişki var nasıl der insan, bu nasıl inanmaktır. Çelişki iddialarını söyleyen de bir Profesör adı Şaban KUZGUN profesörümüz Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.311’de bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.

Muharref İncillerde Hz. Yahya ile İlgili Çelişkiler : 

Muharref İncillerin Hz. Yahya ile ilgili olarak verdikleri haberler çoğunlukla birbirleri ile çelişkilidir. Bu çelişkilerin başında Yahya'nın, İlya olup olmadığı hususunda verilen bilgilerdeki farklılıklardır. Matta İncilinde Yahya'nın İlya olduğu belirtilirken, Yuhanna İncilinde ise tam tersi söylenerek Yahya'nın İlya olmadığı ifade edilmektedir. Gerçek böyle midir?

Matta'da Yahya hakkında şöyle haber verilmektedir: "İsa, 'İlya gerçekten gelecek ve herşeyi yeniden düzene koyacak' diye cevap verdi. 'Size şunu söyleyeyim. İlya zaten gelmiştir, ama onu tanımadılar, ona yapmadıklarını bırakmadılar...O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan sözettiğini anladılar"(Matta 17:11-13).

Önce şunu düzeltelim İlya değil İlyas diye olacak İncil’de İlya değil İlyas yazar. Matta İncilindeki bu ifadeden, Yahya'nın İlya olduğu açıkça anlaşılıyor. Profesör burada Dikkat ederseniz Yahya’nın ve İsa’nın kendisi değil öğrencileri İlyas olduğunu zannediyor. Daha açık anlatırsak İsa öğrencilerine kim olduğunu sorduğunda öğrencileri İsa’ya Yahya ile İlyas’ı ayrı ayrı kişiler olarak söylüyorlar. 

Mat.16: 14 Öğrencileri şu karşılığı verdiler: "Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor."Buradan anlıyoruz ki Yahya ile İlyas ayrı kişilerdir. Bunu Luka İncil’i de destekler. 

Luk.9: 18-19 Bir gün İsa tek başına dua ediyordu, öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, "Halk benim kim olduğumu söylüyor?" diye sordu. Şöyle yanıtladılar: "Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş, diyor." 

Peki o zaman profesörün çelişki iddia ettiği İlyas kimdi? Bu sorunun cevabı ise Tevrat’ta var.İlyas peygamberdi ve Musa’dan sonra İsrail’e gönderilmişti.Bunu nereden anlıyoruz,Tevrat ve Luka İncil’i birbirini desteklediğinden çünkü ikisi de uyum içindedir. 

1.Kr.17: 8-9 O zaman RAB, İlyas'a,"Şimdi kalk git, Sayda yakınlarındaki Sarefat Kenti'ne yerleş" dedi, "Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim." 

1.Kr.17: 10 Sarefat'a giden İlyas kentin kapısına varınca, orada dul bir kadının odun topladığını gördü. Kadına: "Bana içmek için biraz su verebilir misin?" dedi. 

Luk.4: 26 İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi; yalnız Sayda bölgesinin Sarefat Kenti'nde bulunan dul bir kadına gönderildi. 

Bir diğer kanıt ise Luka İncil’inde İlyas’ın zamanında ise kıtlık olduğu yazmaktadır. Hâlbuki Yahya eğer İlyas olsaydı onun zamanında kıtlık olması gerekirdi ama tam tersine Yahya zamanında kıtlık yoktu bu da Yahya’nın İlyas olmadığını göstermiş oluyor. 

Luk.4: 25 Yine size gerçeği söyleyeyim, gökyüzünün üç yıl altı ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. 

Ancak dördüncü İncilin yazarı Yuhanna, Matta ile aynı fikirde değildir. O, bu konuda şu bilgiyi veriyor: Yahudiler Yahya'ya, 'Sen kimsin?' diye sormak üzere Kudüs'ten kahinlerle Levilileri gönderdikleri zaman, Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu: 

'Ben peygamber değilim' diye açıkça konuştu. Onlar kendisine,' Öyleyse sen kimsin? İlya' mısın? ' diye sordular. O da 'Değilim' dedi.' Sen peygamber misin?' sorusuna da 'hayır' cevabını verdi"(Yu.1:21). Matta'ya göre, Hz.İsa, Yahya'nın İlya olduğunu söylerken; ki öyle olmadığını gördük. Yuhanna'ya göre bizzat Yahya'nın kendisi, kendisinin İlya olmadığını söylüyor. Yahya İlya mı, değil mi?Değildir. Hangi İncile inanalım ve nasıl karar verelim? Yahya İlyas değil,İlyas ise Musa’nın zamanından sonra gelmiş peygamberdir ki İsa’nın zamanına kadar uzun bir zaman var. 

İncillerde Yahya ile ilgili olarak geçen çelişkili haberlerden bir diğeri de, onun Hz. İsa'yı baştan beri tanıyıp tanımadığı konusunda verilen haberlerdir. Yuhanna'ya göre Hz. Yahya, Hz. İsa'yı vaftiz ettiği günden itibaren tanımakta ve onun Mesih olduğunu bilmektedir. Çünkü o, ruhun gökten Hz. İsa'nın üzerine bir güvercin biçiminde indiğini görmüş ve onun "Tanrı'nın Oğlu" olduğuna o andan itibaren tanıklık etmiştir. Yuhanna İnciline göre Hz. Yahya şöyle söylemiştir: " Ben su ile vaftiz ediyorum, ama aranızda biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını bile çözmeye layık değilim...Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu... Benden sonra biri geliyor, o benden üstündür, çünkü o, benden önce vardı, dediğim kişi işte budur"(Yu.1:26-34). 

Yuhanna'da geçen bu ifadelere göre Yahya(A.S.), ilk gördüğü andan itibaren Hz. İsa'nın, "Tanrı'nın Oğlu" olduğunu bilmektedir. Diğer incillerde ise bunun tersine, Hz. Yahya'nın, Hz. İsa'yı iyice tanımadığı, onun Mesih olup olmadığı konusunda tereddütlerinin bulunduğu, hatta bu tereddüdü gidermek için öğrencilerini Hz. İsa'nın bulunduğu yere gönderip işi tahkik ettirdiği haber verilmektedir. 

Luka ve Matta bu mevzuda şu bilgiyi veriyorlar: "Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerden ikisini yanına çağıran Hz. Yahya, 'Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?' diye sormaları için onları rabbe gönderdi"(Luk.7:18-20). 

Luka ve Matta'da verilen bu bilgiye göre, Yahya, Hz. İsa'nın kim olduğunu tam bilmemektedir ve onun gelecek olan Mesih olduğundan emin değildir. Bu yüzden kendisine "Sen Mesih misin, değil misin?"(Luka, 7 : 18-19 ; Matta, 11:2-3) diye sordurmaktadır. Halbuki Yuhanna İncilinde, Yahya'nın, Hz. İsa'yı daha vaftiz etmeden önce tanıdığı ve onun "Tanrı'nın oğlu" olduğunu bildiği haber verilmektedir.Kilise tarafından sahih olduklarına ve vermiş oldukları bütün haberlerin doğru olduğuna hükmedilen dört İncilde, mevcut olan çelişkiler öylesine iç içe ve karmaşıktır ki, bunları tek tek saymakla bitirmek mümkün değildir. 

Burada yine profesörümüz açıkça ayetleri görmezden gelip çelişki iddia etmektedir. Hâlbuki çelişki yoktur. Yuhanna da Yahya İsa’nın kendisine geldiği zaman İsa’yı tanımaktadır. Luka ve Matta da İsa’nın kendisine gelmeden önce tanımıştır. 

Luk.3: 21-22 Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi O'nun üzerine indi. Gökten, "Sen benim sevgili Oğlum'sun, senden hoşnudum" diyen bir ses duyuldu. 

Mat.3: 13-14 Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria Irmağı'na, Yahya'nın yanına geldi.Ne var ki Yahya, "Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?" diyerek O'na engel olmak istedi. 

Görüldüğü gibi Yahya İsa’yı tüm İncil’de vaftiz ederken tanımaktadır.Profesörün iddia ettiği gibi değildir profesör bu ayetleri görmezden gelip ileriki ayetlerde ifade edilen 'Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?' Mesih’i bilmediğini değil İsa’dan sonra gelecek olan başka birinin gelip gelmeyeceği anlamındadır. 

Mesela, Yahya konusundaki bir diğer çelişki, Hz. Yahya'nın, Hz. İsa'ya onun kim olduğunu öğrenmek üzere göndermiş olduğu öğrencilerin sayısı konusundaki çelişkidir. Matta'ya göre öğrencilerin sayısı belli değildir. Bu İncil, Yahya'nın Hz. İsa'ya kaç kişi gönderdiğini rakamla belirtmiyor. Luka İncilinde ise rakam verilmek sureti ile iki öğrencinin gönderildiği belirtiliyor. 

Bunun neresinde çelişki var Luka da rakam veriliyor Matta da rakam verilmiyor ise bu çelişki olur mu? Sınıfa iki öğrenci geldi demekle sınıfa öğrenciler geldi demek arasında ne fark vardır. 

İşi biraz daha derinleştirerek inceleyecek olursak; Matta. 3: 13-15 ve Luka. 3: 16-22'ye göre, Yahya'nın vaftiz sırasında Hz. İsa'nın kim olduğunu bildiğini; fakat bunun tam tersine Matta, 11: 2-3 ve Luka. 7:18-19'a göre, vaftiz olayından çok sonra, Yahya hapse atıldığı sırada Yahya'nın, Hz. İsa'nın kim olduğunu bilmediğini görürüz. Acaba Yahya, önceleri Hz. İsa'yı tanıyordu da sonraları unuttu mu? 

Burada yine bir çelişki yoktur.İsa Mesih Yahya tarafından vaftiz olmadan önce ve sonra hapse atılıyor. Bunu nereden anlıyoruz Luka İncil’inden vaftiz olmadan önce tutuklanıyor,Matta,Markos ve Yuhanna İncil’inde ise önceki tutuklanmadan sonra ayrı olarak tekrar tutuklanıyor. 

Luk.3: 19-20 Ne var ki bölgenin kralı Hirodes, kardeşinin karısı Hirodiya'yla ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerine bir yenisini ekledi. 

Luk.3: 21-22 Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi O'nun üzerine indi. Gökten, "Sen benim sevgili Oğlum'sun, senden hoşnudum" diyen bir ses duyuldu. 

Mat.3: 14 Ne var ki Yahya, "Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?" diyerek O'na engel olmak istedi. 

Mat.11: 2-3 Tutukevinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca, O'na gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: "Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?"


Mar.1: 9 O günlerde Celile'nin Nasıra Kenti'nden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz edildi.

Mar.6: 17-18 Hirodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiya'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Hirodes bu kadınla evlenince Yahya ona, "Kardeşinin karısıyla evlenmen Kutsal Yasa'ya aykırıdır" demişti.


Yu.3: 24 Yahya henüz hapse atılmamıştı.

Yani kısaca Yahya İsa Mesih vaftiz olmadan önce ve sonra ayrı olarak tutuklanıyor ve oradan öğrencilerini gönderiyor ve İsa gelince vaftiz ediliyor.Sonrasında İsa’yı bilmediği değil ondan sonra başkasının geleceğini öğrenmek için öğrencilerine sorduruyor.

İnciller arasındaki bu farklılıkların nedeni ise bu müjdelerin farklı farklı yerler için ve mesajı anlatmak içindir.Mesela Matta İncil'inde eski antlaşmadan alıntılar bol olup Yahudiler için yazılmıştır.Markos da Romalılar için yazılmıştır.Daha ayrıntılı açıklama için bkz.Neden Dört İncil
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo