23.04.2013

Hristiyanlıkta Tanrı'nın Sıfatları

Hristiyanlık inancında bulunan üçlü birlik inancında Tanrı'nın tek olduğunu ve üç Tanrı yada çokluk olmadığını önceki yazılarımda yazmıştım.Eğer okumamış idiyseniz buradan bakabilirseniz.(bkz.Üçlü Birlik)Bir kardeşim bana Tanrınız nasıl bir Tanrı diye sormuştu.Hristiyan İnancında Tanrı Yaratıcıdır,Merhametlidir,Koruyan ve Lütuf ederek kurtarandır.

Tanrı Yaratandır 

Hristiyanlıkta Tanrı yaratıcıdır yeri ve göğü altı günde yaratan,insanı mükemmel şekilde kendi benzerliğinde ruhunu verip yaratandır.(Tevrat:Yaratılış 1:1),denizi ve içindeki tüm harika canlıları yaratandır(İncil:Elçilerin İşleri 4:24). 

Elç.17: 24 "Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz.

Tanrı Ezeli ve Ebedidir 

Tanrı ezelîdir. Varlığının başlangıcı yoktur, varlığından önce yok değildi. Hep var idi. Hiç bir zaman da yok olmaz. O'ndan başka hiç bir varlık,ezelî değildir.Biliniz ki, Tanrı kişiliği ile vardır. O'ndan başka her şey O'nun var etmesi ile olmuş, O'nun yaratması ile yokluktan varlığa gelmiştir. O,ezelîdir. Hep var idi, varlığından evvel yokluk olamaz. O'ndan başka her şey yoktu. Bunların hepsini O sonradan yarattı. 

Kol.1: 17 Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. 

1.Ti.6: 15-16 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun! Amin. 

1.Yu.2: 14 Babalar, size yazdım, Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım, Çünkü güçlüsünüz, Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor, Kötü olanı yendiniz. 

Tanrı Herşeyi Bilen,İşiten ve Görendir 

İbr.4: 13 Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. 

Mat.6:8 Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O'ndan dilemeden önce bilir. 

Luk.12: 6-7 Beş serçe iki meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir.Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. 

O günü ve saati, ne gökteki melekler ne de elçi bilir; Tanrı'dan başka kimse bilmez. (Matta, 24:36) 

Tanrı Gizli olandan Haberdar Olandır

...O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır. (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 4:5) 

Luk.8: 17 Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok; bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. 

Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir... Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar.(İbranilere Mektup, 4:12) 

O da onlara şöyle dedi: "Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz, ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa, Tanrı beğenmez." (Luka, 16:15) 

Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Tanrı'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Tanrı sizi ödüllendirecektir. (Matta, 6:6) 

Tanrı Sonsuz Güç ve Kudret Sahibi Olandır

İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız, ama Tanrı için herşey mümkün" dedi. (Matta, 19:26) 

...O, herşeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'tır.(Pavlus'tan Romalılara Mektup, 9:5) 

İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Tanrı'ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. (Matta, 10:29) 

...Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir!... (Matta, 6:13) 

...Gücü herşeye yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir... (Vahiy, 15:3) 

...Kurtarış, yücelik ve güç Tanrı'ımıza özgüdür. Çünkü O'nun yargıları doğru ve adildir... Çünkü gücü herşeye yeten Rab Tanrı'ımız egemenlik sürüyor. (Vahiy, 19:1-6) 

Herşeyi Kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'ın amacı uyarınca önceden belirlenip... seçildik. (Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 1:11) 

Tanrı'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. (Luka, 1:37) 

... Rab şöyle diyor: "Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek ve her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek." (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 14:11) 

Mübarek ve tek Hükümdar... ölümsüzlüğün tek sahibi... hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır.Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun. (Pavlus'un Timoteos'a 1. Mektubu, 6:15-16) 

Tanrı kulu Musa'nın ve Kuzu'nun ezgisini söylüyorlardı: "Herşeye Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların Hükümdarı, Senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab, Senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız Sensin. Bütün uluslar gelip Sana kulluk edecekler..." (Vahiy, 15:3-4) 

Herşeyin kaynağı O'dur; herşey O'nun tarafından ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 11:36) 

Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz herşeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. (Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 3:20) 

Tanrı Tek Güç ve İrade Sahibi Olandır

Eğer kendisine... verilmezse hiç kimse kendiliğinden bir şey alamaz. (Yuhanna, 3:27) 

...İsa, Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. (Luka, 5:17) 

İsa onlara, "Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir" dedi. (Matta, 19:11) 

İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Tanrı'nın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. (Matta, 10:29) 

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere... yaratıldık. (Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 2:8-10) 

Dinleyin şimdi, "Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz, orada bir yıl kalıp ticaret yapacağız ve para kazanacağız" diyen sizler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz. Bunun yerine, "Rab dilerse yaşayacağız, şunu şunu yapacağız" demelisiniz. (Yakup'un Mektubu, 4:13-15) 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. O'nun adı kutsaldır. (Luka, 1:49) 

... Gökten ekmeği Musa vermedi. Size gökten gerçek ekmeği veren Rabbim'dir. (Yuhanna, 6:32) 

Çünkü "Yeryüzü ve içindeki herşey Rab'bindir." (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 10:26) 

"Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin." (Matta, 9:38) 

Tanrı Övülmeye Tek Layık Olandır 

...Tanrı'yı överek, "En yücelerde Tanrı'a yücelik olsun, yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!" dediler. (Luka, 2:13-14) 

...O herşeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'tır! Amin. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 9:5) 

Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:25) 

Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'ı yüceltip överek geri döndüler. Herşeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. (Luka, 2:20) 

Övgü, yücelik ve bilgelik, şükran ve saygı, güç ve kudret sonsuzlara dek Tanrı'mızın olsun. (Vahiy, 7:12) 

Dilimizle Rabbi överiz... (Yakub'un Mektubu, 3:9) 

...Öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yüceltsin. Yazılmış olduğu gibi: "Bunun için uluslar arasında Sana şükredeceğim, Adını ilahilerle öveceğim." Yine deniyor ki, "Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevinin!" ve "Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!" (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 15:9-11) 

Tanrı Öldüren ve Diriltendir 

... Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. (Pavlus'tan Korintlilere 2. Mektup, 1:9) 

Sizler, Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden 'inanılmaz' görüyorsunuz? (Elçilerin İşleri, 26:8) 

Bedeni öldürebilen, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde yıkıma uğratabilen Tanrı'dan korkun. (Matta, 10:28) 

Her varlığa yaşam veren Tanrı'nın... huzurunda sana buyuruyorum. (Pavlus'tan Timoteos'a 1. Mektup, 6:13) 

...Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 8:11) 

"Seni birçok ulusun babası yaptım" diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın -ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın- Katında hepimizin babasıdır. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 4:17) 

Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı... Herkese yaşam, soluk ve herşeyi veren Kendisi olduğuna göre... (Elçilerin İşleri, 17:24-25) 

Tanrı nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa... (Yuhanna 5:21) 

Tanrı'nın Seven, Lütfu Bol Olan, Merhamet Eden Olması 

Kuşaktan kuşağa Kendisi'nden korkanlara merhamet eder. (Luka, 1:50) 

Çünkü Tanrı'ımız merhamet doludur. O'nun merhameti sayesinde, yücelerden doğan Güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. (Luka, 1:78-79) 

Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için... yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz. (Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 2:4-5) 

Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab'bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir. (Yakup'un Mektubu, 5:11) 

Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde... kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. (Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 1:7-8) 

Tanrı'ın Kullarını Gözeten ve Koruyandır

Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır. (Pavlus'tan Selaniklilere 2. Mektup, 3:3) 

Siz onlara benzemeyin! Çünkü Tanrı'mız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O'ndan dilemeden önce bilir. (Matta, 6:8) 

Bunun için, Tanrı'ın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. (Petrus'un 1. Mektubu, 4:19) 

Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. (Petrus'un 1. Mektubu, 1:5) 

Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar? (Matta, 6:30) 

Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Tanrı yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? (Matta, 6:26) 

"Öyleyse, 'Ne yiyeceğiz?' 'Ne içeceğiz?' ya da 'Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Tanrı bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. (Matta, 6:31-32) 

O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. (Petrus'un 1. Mektubu, 2:22-23) 

Tanrı'nın Doğru Yola Ulaştırandır

İnsanlar... Tanrı'ın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 3:24) 

Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, "İmanla aklanan yaşayacaktır. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:17) 

Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'tır. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 8:33) 

Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. (Pavlus'tan Titus'a Mektup, 3:7) 

O [Tanrı]... bizi, Kendi isteği uyarınca... yaşama kavuşturdu. (Yakup'un Mektubu, 1:18) 

Demek ki seçilmek, insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır... Demek ki Tanrı, istediğine merhamet eder, istediğinin yüreğini nasırlaştırır. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 9:16-18) 

Tanrı'nın Tövbeleri Kabul Eden, Günahları Bağışlayandır

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. (Yuhanna'nın 1. Mektubu, 1:9) 

İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır. (Yakup'un Mektubu, 5:15) 

'Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir! Amin.' Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, Babanızda sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Tanrı da sizin suçlarınızı bağışlamaz. (Matta, 6:12-15) 

İsa onlara, "Dua ederken şöyle söyleyin" dedi: "Baba, Adın kutsal kılınsın... Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." (Luka, 11:2-4) 

Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. (Luka, 6:37-38) 

Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin... (Elçilerin İşleri, 3:19-20) 

Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar, yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. (Elçilerin İşleri, 8:22) 

Tanrı'ın Hüküm Verenlerin En Hayırlısı, Sonsuz Adalet Sahibi Olması 

Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır. (Pavlus'tan Koloselilere Mektup, 3:25) 

Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de Efendinizin... olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz.(Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 6:8-9) 

Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır. (Pavlus'tan Koloselilere Mektup, 3:25) 

Tanrı "herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir." Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerineyse gazap ve öfke yağdıracak. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 2:6-8) 

Herkesin yaptığı iş belli olacak, yargı günü ortaya çıkacak... (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 3:13) 

Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler. (Petrus'un 1. Mektubu, 4:5) 

Kimseyi ayırt etmeden, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı... Gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. (Petrus'un 1. Mektubu, 1:17) 

Tanrı adaletsiz değildir. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek O'nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. (İbranilere Mektup, 6:10) 

Görülüyor ki Rab Kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir... (Petrus'un 2. Mektubu, 2:9-10) 

Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır! (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 11:33)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo