26.11.2012

Tevrat,İncil,Kur'an ile ilgili iddialar

Yaygın iddia 1: İncillerin bir araya toplanıp masalara dizilerek kuvvetli bir şekilde sallandıktan sonra dört tane kalan incil seçilmiş olduğunu söylüyorlar.Müslümanlara bunun kaynağını sorduğun zaman yanıt veremeyip öyle duymuştum ama diyorlar. Araştırdığınızda kaynağı olmadığını görürsünüz eğer bir şey doğru olsa idi kaynağı olurdu.Peki bunu yapan acaba kimlerdir veya bu insanlar neden dört İncil yerine bir tane seçmediler veya Müslümanlar sözde İncil seçilirken orada mı bulunmaktaydılar.Soruları böyle gittikçe uzatabiliriz ve uzattıkça saçmalaşıyor ve havada kalıyor.O zaman bu hurafeler nereden kaynaklanmaktadır?Yaygın iddia 2:"isa'ya indirilen incil olmayıp havariler tarafından yeniden yazılmıştır"
"isa'ya indirilen incil" diye birşey yoktur...zira İsa Mesih e gökten kitap indirilmemiştir İsa'nın kendisi zaten "yaşayan vahiydir" ve hristiyanların inancına göre ve incil de bildirildiği üzere isa "Tanrı'nın sözü" dür.bir bakıma "canlı vahiydir"...İsa Mesih in havarilerine ölümünden önce "kutsal ruh size herşeyi öğretecek"şeklinde açıklaması vardır ve incil de bildirlidiği üzere incil onu yüz yüze görmüş havarileri(Matta,Yuhanna,Petrus,Pavlus,Yakup) ve bu havarilerin öğrencileri tarafından "kutsal ruh" un esinlemesiyle yazılmıştır...(organik esinleme)

Yaygın iddia 3:"incil tahrif edilmiştir" bu iddia özellikle çoğu müslümanlar tarafından Kuran a uymayan bölümlerden konu açıldığında gündeme gelir en eskisini ms125 yılına tarihlemenin mümkün olduğu yaklaşık 24000 tane değişik zamanlarda yazılmış değişik çevirilerde incil dökümanı/belgeler/parçalar vardır ve bazı öğretişlerle ilgili olmayan kelimelerin değişik şekilllerde söylenmesi ve bazı isim değişiklikleri dışında aralarında hiçbir fark yoktur...
şöyle ki,bu çeviriler ve değişik dökümanlar/belgeler/parçaların hepsi KELİMESİ KELİMESİNE karşılaştırıldığında şu "birebir uygunluk" oranları elde edilir:

matta: %97.1

markos: %95 (Markos un son bölümü bazı el yazmalarında bulunmaz bulunmayan el yazmalarının dikkatle incelenmesi sonucu sanki buradaki yazıların okunmayacak derecede silinmiş olduğu görülür daha sonraki el yazmalarında bulunur)


luka: %97.3

yuhanna: %96.9
elçilerin işleri: %97.4
romalılar: %96.4
1. korintliler: %98.5
2.korintliler: %96.9
galatyalılar: %98.4
efesliler: %98.1
filipililer: %97.8
kolosililer: %97.9
1.selanikliler: %98.2
2.selanikliler: %98.5
1.timotililer: %98.6
2.timotililer:%99
titus:%99.2
filimun:%98.2
ibraniler:%98.3
yakup:%98.4
1.petrus:%96.2
2.petrus:%96.3
1:yuhanna:%98.6
2.yuhanna:%97.1
3.yuhanna:%98.6
yahuda:%97.8
esinleme:%98.7


Ayrıca İsa'nın aslında kim olduğuyla ilgili ve çarmıha gerilişiyle(ölümüyle) ilgili tevrattan özellikle yeremya ve işaya(yeşaya) bölümlerinde birçok ayrıntılı önbildiri bulunur.Tevratın bu kitapları isa'dan yaklaşık 700 yıl önce yazılmıştır... Ayrıca M.Ö.1300 lü yıllarında yazılan tevratın ilk beş kitabında da bazı önbildiriler bulunabilir


Yaygın İddia 4"pavlus hristiyanlık dinini neo plantonculuğa dönüştürmüştür ve isa'yı tanrılaştırmıştır çarmıh masalını uydurmuştur"


Pavlus İsa Mesih in bir havarisidir.üstelik İsa ile ilgili bazı özellikleri(ya da nitelikleri) Pavlus tan yüzyıllar önce yazılmış Tevrat ta bulmak mümkündür...ayrıca İsa nın bütün havarileri İsa Mesih in doğasına açıkça değinmişlerdir...neo platon culuk ise ms200 yılından sonra ortaya çıkmıştır oysa Pavlus 60 lı yıllarda yazmıştır!


Yaygın İddia 5:"eskiden roma imparatoru konstantin zamanında bazı putperest inançlar hakimdi hristiyanlık ise roma imparatoru konstantin tarafından ya da onun devrinde biri tarafından hristiyanlığın hızlı yayılması için değiştirilmştir üçlü birlik çarmıh gibi kavramlar eklenmiştir"

konstantin ms272 yılında doğmuştur ve ms313 yılında hristiyanlığa ilgi duymaya başlamıştır..incil in yazımı ise ms100 yılına kadar zaten tamamlanmıştır! dahası elde ms300 yılına ve ondan öncelerine ait çok önemli orijinal incil dökümanları vardır! ayrıca incilden yüzyıllar önce yazılmış Tevrat ta incil deki bazı öğretiler bulunabilir.


Yaygın İddia 6:"iznik konsilinde İsa nın tanrılığı oy birliğiyle kabul edilmiş yüzlerce incil arasından 4 tanesi seçilmiştir" (Da Vinci nin şifresi adlı kitapta da dile getirilmiş bir iddia)


Öncelikle isa'nın tanrılığı konsillere değil tevrata ve incil e dayanır..incil in yazımı ms100 yılına kadar tamamlanmıştır iznik konsili nin tarihi ise ms325/382 yıllarındadır...
"Yüzlerce incil" diye birşey yoktur... İncil M.S. 100 yılına kadar yazılmış ve "bundan sonra ortaya çıkabilecek sapık inanışlardan ve öğretilerden kaçınınız" gibi bir uyarıda da bulunmuştur. Zira 2. yüzyılda sapık öğretileri (gnostisizm vs) yaymaya ve sahte inciller yazmaya kalkışanlar olmuştur... Bunlar tabi ki "yüzlerce" değildir ve hristiyanlığın hiçbir döneminde "incil" olarak kabul edilmemiştir... Ayrıca iznik konsilinde "incil seçimi" yapılmamıştır..ms250 yıllarında ortaya çıkan arianizm denen bir inanç tartışılmıştır ve bu inancın incile uymadığı belirtilmiştir ayrıca kutsal kitaba dayalı öğreti resmileştirilmiştir...


Yaygın İddia 7: "üçlü birlik iznik konsilinde kabul edilmiştir,Kutsal Kitap ta üçlübirlik diye bir kelime yoktur"

Kutsal kitap ta "üçlü birlik"(trinity) kelimesinin olmadığı doğrudur fakat şaşırtıcı kısım kutsal kitap ta "kutsal kitap" diye bir kelime de yoktur! Ayrıca ne Kutsal Kitap ta ne de Kuran da "Tek Tanrıcılık" diye bir ifade de bulunmaz. Bunu ayetlerden anlarız bir kutsal kitabın tamamı iyice araştırılıp incelenerek üçlü birlik öğretisine ulaşılır mesela incil "üçlü birlik" demez de "Baba, Oğul, Kutsal ruh" der... İznik konsilinde ve daha sonraları sadece kutsal kitap taki öğretinin adı konmuştur... Yoksa bir öğreti yoktan var edilerek "icat" edilmemiştir!


Yaygın İddia 8 : “incil de bir sürü çelişki vardır”

İncil de çelişki yoktur...fakat biri a olayını çok detaylı anlatır b olayını yüzeysel olarak geçer başkası b olayını çok geniş şekilde anlatıp a olayını hiç anlatmayabilir...ayrıca aslında çelişki diye iddia edilen ayetler kutsal kitap üzerinde çalışıp teolojik bilgi artırılarak rahatlıkla ve mantıklı şekilde açıklanabilmektedir.

Yaygın İddia 9: “barnaba incili gerçek incildir”

Barnaba inciline ait 15. yüzyıldan eskiye giden tek bir döküman bulunamamıştır.ayrıca ilk kilise babaları tarafından hiçbir alıntıya rastlanılmamaktadır bir de barnabas incili nin “barnaba nın mektubu” ile karıştırılmaması gerekir zira “barnaba mektubu” nun yazarı bir hristiyandır...
Barnabas incili nin içeriği ile ilgili dil uzmanlarının incelemeleri sonucu 15. yüzyıla ait bir eser olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca barnaba incili bazı konularda kuran ile açıkça çelişmektedir. Zira barnabas incili isa yı mesih kabul etmez,muhammedi eder.fakat kuran da İsa birçok yerde “mesih” olarak geçer ve kabul edilir.

Yaygın İddia 10: Tevrat tahrif edilmiştir

Tevrat'ın tahrif edildiğini söylemek eldeki kanıtlara aykırıdır çünkü elde M.Ö. yıllardan -yani İSA DAN ÖNCEKİ YILLARDA VE ONUN DÖNEMİNDEN- kalma ölü deniz el yazmaları vardır... Bunlar Tevrat'ın çok büyük bir bölümünü içerir... Bugünkü Tevrat ile kelimesi kelimesine karşılaştırıldığında %95 gibi bir uyum gösterir. Yani eğer tahrif edilmiş olsaydı isa bunları zaten düzeltirdi fakat tam tersine onaylamıştır! Aradaki %5 lik fark bazı isim farklılıkları numara farklılıkları, bazı ifadelerin söyleniş biçimleri ve öğretişle ilgili olmayan isim farklılıklarından kaynaklanır. Ayrıca Tevrat'ın ilk 5 kitabı musa tarafından yazılmıştır... Fakat eldeki kanıtlara göre musa bu ilk 5 kitabı yazıcılarına yazdırmıştır. Yani musa söylemiş yazıcıları yazmıştır. Musa ölünce de ölümü ve ilgili yazı muhtemelen ilgili başka biri tarafında eklenmiştir.

Kaynak:www.answering-islam.org
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo